ev_100.png

Vastuvõtt

Tartu Hansa Kooli 2018/19. õppeaastal alustavate 1.klasside õpilaste ja nende vanemate tutvumispäev on E, 21.mail 2018 kell 17:30 – 19:00, kooli aulas (II korrusel).

 Koguneme kooli aulasse, sealt edasi lähevad lapsed koos õpetajaga klassidesse. Kaasa palume võtta pinali (harilik pliiats, värvilised pliiatsid) ja vihmase/porise ilma korral ka vahetusjalanõud.

 

1.a Kelly Kaukes

1.b Ilona Borotkin

1.c Elli Tammiste

1.d Anne Kaljuste

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrus nr 6 „Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“.

Lapsele määrab elukohajärgse põhikooli haridusosakond, kasutades selleks e-keskkonda ARNO. 10. märtsiks imporditakse rahvastikuregistrist ARNOsse Tartu linnas elavate ja kooliminevate laste andmed. Programm arvutab välja iga lapse kodu kauguse kõikidest elukohajärgsetest põhikoolidest. Elukohajärgse kooli määramine sõltub rahvastikuregistri andmetest.

10. märtsil laseb haridusosakond ARNOl paigutada lapsed (v. a ülelinnalise vastuvõtuga kooli vastuvõetud lapsed) koolitee pikkuse ja koolihoonete mahutavuse alusel elukohajärgsetesse koolidesse. Haridusosakond vaatab tulemused üle ning vajadusel korrigeerib tulemusi lastele sarnase koolitee pikkuse tagamiseks.

15. märtsiks avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed.

 

Täpsem info ja juhend ARNO kasutamiseks asub siin: http://www.tartu.ee/?page_id=24736 

 

NB!!!  KOOLIASTUMISEKS PIISAB ARNOS KINNITATUD AVALDUSEST, ERALDI PABERKANDJAL AVALDUST EI OLE VAJA KOOLI ESITADA.

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul

Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-keskkonna ARNO avalikust vaatest: SIIN

Lapsevanem võib esitada e-keskkonna ARNO kaudu vastuvõtutaotluse vabalt valitud koolile sõltumata vabade kohtade olemasolust taotluse esitamise hetkel.

Õpilaste vastuvõtmist Tartu põhikoolidesse reguleerib Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrus nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/431122013001).


Vaba õppekoha tegutsevas klassis täidab ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli direktor kooli vastuvõtu tingimuste alusel ja muu põhikool taotluste saabumise ajalises järjekorras, arvestades, et kooli direktor ei võta õpilast põhikooli vastu, kui:
1) koolis ei ole sobivas klassis vaba õppekohta;
2) sobivat vaba õppekohta on vaja klassikursust kordama jäävale õpilasele;
3) sobivat vaba õppekohta on vaja õpilasele, kellele taotluse saanud põhikool on elukohajärgne põhikool, et vältida õppeaasta kestel klasside arvu suurenemist;
4) klassitäitumuse ülemist piirnormi on suurendatud, kuid kool soovib taastada seadusejärgset klassitäitumuse ülemist piirnormi;
5) samale vabale õppekohale on esitatud taotlus ajaliselt varem (kui üheaegselt esitab taotluse mitu vanemat, siis eelistatakse vanema taotlust, kelle peres olev laps õpib juba samas põhikoolis).

Põhikool teavitab vanemat lapse vabale õppekohale vastuvõtmisest viie tööpäeva jooksul.
Kui koolis ei olnud taotluse menetlemise ajal sobivas klassis vaba kohta või esines muu põhjus taotluse rahuldamata jätmiseks, jätab kool taotluse rahuldamata ning Tartu linnas elava lapse taotlus liigub haridusosakonda, kes määrab lapsele elukohajärgse põhikooli. Lapsevanem võib valida, kas laps jätkab õppimist senises koolis, teeb taotluse elukohajärgseks kooliks määratud kooli või mõnda teise kooli.
Kui haridusosakond on määranud lapsele elukohajärgse põhikooli, on vastav kool kohustatud lapse vastu võtma.