1234.png

Projektid

SA Innove on toetanud Tartu Hansa Kooli õpetajatele suunatud projekti "Coachiv juhtimine Tartu Hansa Koolis". Coachiva juhtimise koolitus Tartu Hansa koolis toetab õpetajate professionaalset arengut kaasava hariduse ning nüüdisaegse õpikäsitluse kontekstis. Meeskonda juhtiv õpetaja on liider ja muutuste suunataja LP-rühma või aineühenduse juhina. Ta oskab kaasata kolleege ning läbi võimsate küsimuste käivitada neis oleva potentsiaali, väärtuslikud kogemused ja uued ideed, mille kaudu leitakse endi keskelt teadmine ja sobivad lahendused muutusterohkes koolielus.

Käesoleval õppeaastal on Tartu Hansa Kooli tegevuskavas prioriteediks digivahendite kasutamine õpilaste ühistegevustes avatud alal ja õues õppe tundides. Eesti Vabariik 100 ürituste raames on eesmärgiks liikumisüritused, mille osas on tähelepanu suunatud just kestvusliikumisele ja igapäevaste  liikumisharjumuste kujundamisele. Kahe eelpool nimetatud kooli õppekava prioriteedi arvestamine eeldab suhtlemispädevuste õpetamist, milleta koostegemine ei ole võimalik.

Projekti raames viiakse 1. klassi õpilastele sisse igapäevane õuetund, mida sisustatakse liikumis- ja mängulisi ülesandeid täites. Liikumistundide tegevusteks ülesannete kaardid, millest on võimalik koostada erinevaid liikumisradu, mis koostatakse 8.klassi õpilaste poolt loovtööna ja loovtöö teise osana viiakse läbi ka liikumisüritus raja avamiseks.

Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis väga palju teoreetilisi teadmisi. Tänapäeval võib juhtuda, et linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali ka reaalse eluga. Seetõttu on väga oluline kinnistada klassitunnis õpitut korraldades õpilastele õppekäike, et osaleda ka aktiivõppeprogrammides ja seostada teooria ning praktika. Oluline on, et lapsed omandaksid teadmised ning harjumused, et kujundada keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi ning tundma õppida ökoloogilist tasakaalu ja mõtestada looduskaitselist tegevust.