Projektid

 

Tartu Hansa Kool võõrustas Erasmus+ projekti “Learning for the future” raames väliskülalisi 21.02 - 25.02 2022. Väliskülalised olid õpetajad ja õpilasedi Hollandist, Portugalist, Hispaaniast, Türgist ja Rumeeniast. Üheskoos tegeleti tuleviku õppimise teemaga nagu näiteks erinevad äpid ja võimalused, mida need pakuvad, et rikastada igapäevast õppetööd. Hansa kooli õpetajad viisid läbi töötubasid, kus kasutati äppe ja keskkondi: Loquiz, Mentimeter, Prezi, Veescope, Quizz aga ka juba tuttavaid keskkondi, nt Powerpoint.  Arutleti teemal “21. sajandi õppija ja oskused, mida tulevikus vaja on”. 

Eriti pakkus külalistele huvi Hansa kooli avatud õpperuum, kus osalesime 5.klasside matemaatika tunnis ning Hansa kooli õpetajad tutvustasid avatud õpperuumi õpetamise ja õppimise meetodeid. Avatud õpperuumi kasutasime Rakett69 laagri töötubade läbiviimiseks väliskülalistele, mis andis võimaluse näidata selle õpperuumi erinevaid kasutusvõimalusi. Hollandi kooli Dukdalf direktori Henk Frenkeni ja Hansa kooli direktori Liina Karolin-Salu eestvedamisel tekkis spontaanne arutelu “Milline võiks olla tuleviku õppimisele suunatud koolimaja?”, millest tekkis mitmeid huvitavaid mõtteid. 

Lisaks õppetööle käisid välisõpetajad ja -õpilased Eesti Rahva Muuseumis, kus giid andis suurepärase ülevaate Eesti rahva ajaloost, külastati Eesti Spordimuuseumi “Käed külge!” näitust ning loomulikult uuriti AHHAA keskuse näitust gravitatsioonist.

Õpilastele kõige meeldejäävamad olid Eesti Spordimuuseum, AHHAA keskus ja muidugi taaskohtumine siinsete sõpradega.

 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on Norra ja EMP projekti „Developing and enhancing the teaching quality of inclusive education curriculum“ raames välja töötanud kaasava hariduse teemalise täienduskoolituse programmi, mille eesmärgiks  on toetada koole kaasava hariduskorralduse rakendamisel nii kooli kui klassiruumi tasandil. Programmis osales Tartu Hansa Koolist 5 õpetajat, tugimeeskonna liige ja juhtkonna liige. Koolituse käigus valmis lõputöö “Rühmatöö (meeskonnatöö) oskuste arendamine 7. klassi õpilaste näitel”.

Tartu Hansa Koolis rakendatakse II kooliastmes alates 2015. aastast paralleelselt traditsioonilist ja avatud õpperuumi metoodikat. Erinevatest allikatest jõudis uurimisrühmani info, et avatud õpperuumis on probleeme rühmatööde tegemisel. Probleemi põhjuseks peeti avatud õpiala ja temporühmi. Teema pakkus uurimisrühmale huvi. Sooviti jõuda arusaamani, kas tegemist on õppeala metoodikast tulenevate või  õpperühma tüübiga seotud probleemidega ja kuidas saaks neid lahendada.

Esimese uuringu osana viidi läbi küsitlus 6. klassi õpilaste seas Google Forms keskkonnas, kus uuriti avatud õppealal toimuvate ainete õpetamist klassipõhistes gruppides ja temporühmades.

Seejärel viidi läbi võrdluseks sama küsitlus klassikalises õpikeskkonnas klassipõhistes gruppides õpetatavas aines ja neljas temporühmas toimuvas õppeaines. Kaasasime Tartu Hansa Kooli õpetajad, et leida erinevaid lahendusi küsimusele: “Kuidas õppijate esinemisjulgust parandada”. Uurimisrühm viis läbi rühmatöö katsetusi ning nende kogemuste põhjal jõuti järeldusele, et oleks vaja kogu koolile ühtset rühmatöö juhendit.

Uurimisrühma liikmed katsetasid koostatud rühmatöö juhendit erinevates klassides ja õppeainetes. Ühtne rühmatöö juhend toetab õpilast õppeprotsessis. Rühmatöö juhend

Tartu Hansa Kool on "Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö" programmi raames saanud toetust 24 820 eurot.  Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Portugal, Rumeenia. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Projekti kestvus 01.09.2020 - 31.08.2022