Tartu Hansa Kool on "Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö" programmi raames saanud toetust 24 820 eurot.  Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Portugal, Rumeenia. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Projekti kestvus 01.09.2020 - 31.08.2022

Projekti elluviimiseks on kolm peamist motivatsiooniallikat.
Peamine, viimase kahe aasta jooksul on õpetajad täheldanud erinevust erinevate õppijate oskustasemete  ja õppija autonoomia ning õppestrateegiate osas, millest saab järeldada, et õpilastel on õppimisel madal autonoomia tase. Oleme püüdnud aidata õpilastel saada iseseisvateks õppijateks, kes on iseseisvad, ennast juhtivad, motiveeritud ja teevad koostööd (21. sajandi oskused). Meie eesmärk on leida probleemile lahendusi koostöös teiste Euroopa riikidega. Kuna ühe kooli eelarve ei võimalda piisavalt mahukat probleemiga tegelemist, oleme otsustanud viia Erasmuse projektiga rahvusvahelistele mõõtmetele.
Teine motivatsiooniallikas on: soovime entusiastlikult hõlbustada oma põhikooliõpilastel suhelda erinevate Euroopa riikide õpilastega, jagades ideid ja kogemusi õppekavavaheliste tegevuste kaudu, mis toetavad õpilaste ennast juhtivat õpet ning julgustavad neid võõrkeelt kasutama väljaspool klassiruumi.
Kolmas motivatsiooniallikas: usume, et kollektiivse identiteedi kasvatamine noortel õppijatel kultuuripärandi õpetamise kaudu on nende autonoomse õppimise pikaajaliseks arenguks väga oluline. Õpilaste tutvustamine kultuuriväärtustega loomingulise kogemusliku õppimise kaudu on selles Euroopa kultuuridevahelises kontekstis haridusprotsessi kõigi sidusrühmade jaoks suurepärane katalüsaator. Euroopa kodakondsuse mõiste võib tekkida osalevate riikide kultuurilise identiteedi sünteesi kaudu. 

Kõik osalevad õpilased ja õpetajad
- tutvuvad erinevate digikeskkondadega (nt eTwinning, google docs jne)
- ettekanded ja esitlused innovatiivse kooli teemal
- koostöö arendamine lapsevanemate ja kooli vahel
- õpilaste ja õpetajate keeloskuse arendamine
Tulemused:
- Rahvusvahelisel tasandil on koolid jaganud kogemusi erinevatest meetoditest, kuidas suurendada õpilaste autonoomsust õppimisel
- õpetajad on saanud rahvusvahelisi kontakte oma kolleegide hulgas, jagatakse omavahelisi teadmisi ja kogemusi
- õpilaste ja õpetajate empaatiavõime erinevate kultuuride ja rahvaste suhtes on kõrgem
- koostöö kooli ja lapsevanemate vahel on tihedam ja produktiivsem
- lapsevanemad on teadlikumad kooliastemete vaheldumisel erinevatest aspektidest