sygis.png

Käesoleval õppeaastal on Tartu Hansa Kooli tegevuskavas prioriteediks digivahendite kasutamine õpilaste ühistegevustes avatud alal ja õues õppe tundides. Eesti Vabariik 100 ürituste raames on eesmärgiks liikumisüritused, mille osas on tähelepanu suunatud just kestvusliikumisele ja igapäevaste  liikumisharjumuste kujundamisele. Kahe eelpool nimetatud kooli õppekava prioriteedi arvestamine eeldab suhtlemispädevuste õpetamist, milleta koostegemine ei ole võimalik.

Projekti raames viiakse 1. klassi õpilastele sisse igapäevane õuetund, mida sisustatakse liikumis- ja mängulisi ülesandeid täites. Liikumistundide tegevusteks ülesannete kaardid, millest on võimalik koostada erinevaid liikumisradu, mis koostatakse 8.klassi õpilaste poolt loovtööna ja loovtöö teise osana viiakse läbi ka liikumisüritus raja avamiseks.

Projekti raames luuakse kaks illustreeritud ülesannete komplekti teemadel „Eesti loomad“ ja „ Eesti taimed“. Ülesanne kaardil on liikumisülesanne, mis avatakse QR koodiga  ja seal on video 8.kl õpilaste poolt tehtuna. Tartu Hansa Kooli algklasside õpilased saavad uue liikumist ja õppimist siduva võimaluse. Algklasside õpilased teevad koostööd 8.klassi loovtöö tegijatega.

Projekti toetab Tartu LV Haridusosakond.