sygis.png

Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis väga palju teoreetilisi teadmisi. Tänapäeval võib juhtuda, et linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali ka reaalse eluga. Seetõttu on väga oluline kinnistada klassitunnis õpitut korraldades õpilastele õppekäike, et osaleda ka aktiivõppeprogrammides ja seostada teooria ning praktika. Oluline on, et lapsed omandaksid teadmised ning harjumused, et kujundada keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi ning tundma õppida ökoloogilist tasakaalu ja mõtestada looduskaitselist tegevust.

Keskkonnaministeerium on välja toonud, et oluline on õpilasteni viia teadmised loodusväärtustest, nende säilitamisest ja väärtustamisest. Tartu Hansa Kooli arengukavas on kooli põhiväärtusena oluliseks peetud õpilaste eneseteadlikkuse ja ümbritseva väärtustamine.
Läbi keskkonteadlikkust tõstvate õppekäikude saavad kõik Tartu Hansa Kooli õpilased võimaluse õppida elurikkuse vajalikkust misläbi tähtsustavad looduskaitse olulisust elurikkuse kaitsel. Programmid aitavad õpilastel mõista keskkonnasäästliku tarbimise ja jäätmete tekke vähendamist, mille tulemusel muutuvad õpilaste käitumis- ja tarbimisharjumused.
Tartu Hansa Kooli õpilased võtavad 2017-18 õa osa kooliastmete kaupa erinevatest keskkonnaprogrammidest, mis toetavad kooli ainekavades läbitud teemasid. Programmide järgselt teevad õpilased õpitust kokkuvõtted teistele õpilastele esitamiseks (esitlused, plakatid, filmid jne), õpilaste tööd tulevad esitlusele Tartu Hansa Kooli Hansapäevade raames korraldataval loodusnädalal.

  1. klass - Õuesõppemängud talumaastikul (Pokumaa SA)
  2. klass - See lummav sipelgariik (Kiidjärve looduskeskus)
  3. klass - Väikeste viikingite järveretk Emajõel (Emajõe lodjaselts)
  4. klass - Eesti toidu aastaring talus (Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum)
  5. klass - Hakkamasaaja looduses (Puhta vee teemapark)
  6. klass - Põlismetsa otsimas (RMK Sagadi Looduskool)
  7. klass - Räätsamatk talvises rabas (Endla Looduskeskus)
  8. klass - Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule (MTÜ Lahemaa Ökoturism)
  9. klass - Sinimäed – ainulaadne maastik, mis on mõjutanud ajaloosündmusi (Vaivara Sinimägede Muuseum)

Projekti eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalus lisaks klassitunnis õpitud teoreetilistele teadmistele, võimalus omandada teadmisi viibides reaalselt looduses. Tutvustada õpilastele keskkonnasäästlikku ning ökoloogilise jalajälje vähendamist võimaldavaid käitumisviise. Loodusprogrammid ja konverents on muutumas Hansa kooli traditsiooniks õpilaste keskkonnateadlikkuse arendamisel. Igal järgneval õppeaastal läbib õpilane järgneva astme programmist ja nii kujuneb õpilasel terviklik keskkonnasäästlik maailmapilt.

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.