sygis.png

Tartu Hansa Kooli 1.klasside õpilased on saanud osa esmasest pilliõppest (kuni 6 õpilasega grupiõpe) perioodil okt 2017 – aprill 2018.

Iga laps on saanud tutvuda vähemalt kolme pilliga järgmisest valikust: viiul, kitarr, klaver, akordion. Iga pilli õppeks on õpilaste grupile kavandatud kuus tundi.

Kõik õpilased on tutvunud lähemalt vähemalt kolme pilliga; on omandanud oskuse panna tähele tuttavaid pille nt orkestris; mõistavad hinnata pillimängu ja on kogenud mängurõõmu ning saanud teada, et pillimängimine vajab mängijalt pühendumist.

Projekti kasulikkus prioriteetses valdkonnas:

  • Kodanikuaktiivsus (nt EV 100 kingitused) - Projektis osalenud õpilasel on võimalus esineda vanematele õpitud pille tutvustaval kontserdil “Minu pilli lugu”;
  • sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus) - pillitunnid toimuvad rühmatundidena, mis annavad võimaluse õppida koostööoskusi, kontserdil esinemine annab võimaluse kogeda publikuga suhtlemist, ja  väljendada ennast, oma mõtteid, soove ja emotsioone pilli mängides;
  • infotöötlusoskus (sh funktsionaalne lugemisoskus, matemaatiline kirjaoskus, probleemi lahendamise oskus) – tuleb toime ettetulevate probleemide lahendamisega (nt otsib internetist või raamatutest infot pillide või muusikalise keele paremaks mõistmiseks);
  • kehaline aktiivsus (nt aktiivne vahetund õues) – muusikatundidesse tuleb liikuda õpilastel grupis igal nädalal. See võimaldab regulaarselt (kord nädalas) kõndida suhteliselt pikka maad jalgsi;

ettevõtlikkus – õpilane, kes avastab endas pillimängu huvi, saab jätkata pilliõppimist ning omandada muusikaline haridus, mis võimaldab tal tulevikus oma oskusi rakendada , õpilased saavad võimaluse korraldada vanematele kontserte.

Muusikaõpetus toetab õpilase individuaalse eripära kujunemist muusikalise eneseväljenduse kaudu. Muusikaõpetuses avatakse ja avardatakse võimalusi muusikaga tegelda ja muusikast rõõmu tunda ning toetatakse elukestva muusikaharrastuse teket.

Pilliõpe aitab kaasa põhikooli muusikaõpetuses taotletavat, näiteks:

  • õpilane tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma võimeid;
  • õpilane mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu;
  • õpilane väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana;
  • õpilane teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure.

Projekti toetab Tartu LV Haridusosakond.