Projektid

Käesoleval õppeaastal on Tartu Hansa Kooli tegevuskavas prioriteediks digivahendite kasutamine õpilaste ühistegevustes avatud alal ja õues õppe tundides. Eesti Vabariik 100 ürituste raames on eesmärgiks liikumisüritused, mille osas on tähelepanu suunatud just kestvusliikumisele ja igapäevaste  liikumisharjumuste kujundamisele. Kahe eelpool nimetatud kooli õppekava prioriteedi arvestamine eeldab suhtlemispädevuste õpetamist, milleta koostegemine ei ole võimalik.

Projekti raames viiakse 1. klassi õpilastele sisse igapäevane õuetund, mida sisustatakse liikumis- ja mängulisi ülesandeid täites. Liikumistundide tegevusteks ülesannete kaardid, millest on võimalik koostada erinevaid liikumisradu, mis koostatakse 8.klassi õpilaste poolt loovtööna ja loovtöö teise osana viiakse läbi ka liikumisüritus raja avamiseks.

Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis väga palju teoreetilisi teadmisi. Tänapäeval võib juhtuda, et linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali ka reaalse eluga. Seetõttu on väga oluline kinnistada klassitunnis õpitut korraldades õpilastele õppekäike, et osaleda ka aktiivõppeprogrammides ja seostada teooria ning praktika. Oluline on, et lapsed omandaksid teadmised ning harjumused, et kujundada keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi ning tundma õppida ökoloogilist tasakaalu ja mõtestada looduskaitselist tegevust.

Tartu Hansa Kooli 1.klasside õpilased on saanud osa esmasest pilliõppest (kuni 6 õpilasega grupiõpe) perioodil okt 2017 – aprill 2018.

Iga laps on saanud tutvuda vähemalt kolme pilliga järgmisest valikust: viiul, kitarr, klaver, akordion. Iga pilli õppeks on õpilaste grupile kavandatud kuus tundi.

Kõik õpilased on tutvunud lähemalt vähemalt kolme pilliga; on omandanud oskuse panna tähele tuttavaid pille nt orkestris; mõistavad hinnata pillimängu ja on kogenud mängurõõmu ning saanud teada, et pillimängimine vajab mängijalt pühendumist.