Projektid

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele. Hansanädal on alguse saanud 2015. a olles algselt kahepäevane üritus, mida 2016. aastal tähistati juba nädalase programmiga. Käesoleva projektiga on plaanis nädalase programmiga ka jätkata. Hansanädala seekordne alapealkiri on „Terves kehas terve vaim“. Nädala vältel toimuvad üritused on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. 

Hansanädala projekt  hõlmab tervet kooliperet sidudes erinevaid õppeaineid. Erinevatel päevadel toimuvatel üritustel saavad õpilased osa erinevatest tegevustest, mille läbi nad omandavad uusi teadmiseid ja oskuseid.

Käesoleval õppeaastal on prioriteet meenutada olnut ja arutleda tuleva üle. Meenutada Eesti Vabariigi ajalugu aga sama oluline on iga inimese enda meenutused ja teadmised olnust. Kooliruumi ilmestamiseks pannakse üles seiklusmäng, teemal 100 küsimust Eesti ajaloo kohta. Seiklusmängu loomine toimub koolis EV 100 tähistamise üritustesarja raames, ilmestades kooliruumi faktidega Eesti ajaloo teemadel. Seiklumängu läbides peab osaleja liikuma koolimajas ringi, suurendades iga osaleja kehalist aktiivsust, osaledes meeskondadena arendab seiklusmäng sotsiaalseid oskuseid (koostööoskus, suhtlemisoskus).  Kuna seiklusmäng koosneb QR koodide abil koostatud küsimustest, toetab mäng osalejate digikirjaoskuse ning infotöötlusoskuse arendamist.

Tartu Hansa Kooli arengukavast lähtudes on kooli missioon aidata kaasa põhikooli õpilaste arenemisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valmistada õpilased ette toimimiseks erinevates eluvaldkondades ning tekitada õpihuvi kogu eluks.

Tartu Hansa Kooli põhiväärtus on isamaalisus – väärtustame oma riiki ja rahvust, hoiame au sees ajalugu, traditsiooni ja kultuuri. Austame kõigi õigust väärtustada oma rahvuslikku kuuluvust.