sygis.png

Projektid

Käesoleval õppeaastal on prioriteet meenutada olnut ja arutleda tuleva üle. Meenutada Eesti Vabariigi ajalugu aga sama oluline on iga inimese enda meenutused ja teadmised olnust. Kooliruumi ilmestamiseks pannakse üles seiklusmäng, teemal 100 küsimust Eesti ajaloo kohta. Seiklusmängu loomine toimub koolis EV 100 tähistamise üritustesarja raames, ilmestades kooliruumi faktidega Eesti ajaloo teemadel. Seiklumängu läbides peab osaleja liikuma koolimajas ringi, suurendades iga osaleja kehalist aktiivsust, osaledes meeskondadena arendab seiklusmäng sotsiaalseid oskuseid (koostööoskus, suhtlemisoskus).  Kuna seiklusmäng koosneb QR koodide abil koostatud küsimustest, toetab mäng osalejate digikirjaoskuse ning infotöötlusoskuse arendamist.

Tartu Hansa Kooli arengukavast lähtudes on kooli missioon aidata kaasa põhikooli õpilaste arenemisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valmistada õpilased ette toimimiseks erinevates eluvaldkondades ning tekitada õpihuvi kogu eluks.

Tartu Hansa Kooli põhiväärtus on isamaalisus – väärtustame oma riiki ja rahvust, hoiame au sees ajalugu, traditsiooni ja kultuuri. Austame kõigi õigust väärtustada oma rahvuslikku kuuluvust.  

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 on välja toodud, et koolijuhi roll on koolikultuuri kujundamisel määrava tähtsusega. Kooli juhtkonna ja kooli tugimeeskonna liikmed omavad kandvat rolli võrdsete tingimuste loomisel kõikidele õpilastele ning samas ka kooli meeskonna tiheda omavahelise koostöö kujundamisel ja arendamisel.