kitsed.png

Projektid

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on Norra ja EMP projekti „Developing and enhancing the teaching quality of inclusive education curriculum“ raames välja töötanud kaasava hariduse teemalise täienduskoolituse programmi, mille eesmärgiks  on toetada koole kaasava hariduskorralduse rakendamisel nii kooli kui klassiruumi tasandil. Programmis osales Tartu Hansa Koolist 5 õpetajat, tugimeeskonna liige ja juhtkonna liige. Koolituse käigus valmis lõputöö “Rühmatöö (meeskonnatöö) oskuste arendamine 7. klassi õpilaste näitel”.

Tartu Hansa Koolis rakendatakse II kooliastmes alates 2015. aastast paralleelselt traditsioonilist ja avatud õpperuumi metoodikat. Erinevatest allikatest jõudis uurimisrühmani info, et avatud õpperuumis on probleeme rühmatööde tegemisel. Probleemi põhjuseks peeti avatud õpiala ja temporühmi. Teema pakkus uurimisrühmale huvi. Sooviti jõuda arusaamani, kas tegemist on õppeala metoodikast tulenevate või  õpperühma tüübiga seotud probleemidega ja kuidas saaks neid lahendada.

Esimese uuringu osana viidi läbi küsitlus 6. klassi õpilaste seas Google Forms keskkonnas, kus uuriti avatud õppealal toimuvate ainete õpetamist klassipõhistes gruppides ja temporühmades.

Seejärel viidi läbi võrdluseks sama küsitlus klassikalises õpikeskkonnas klassipõhistes gruppides õpetatavas aines ja neljas temporühmas toimuvas õppeaines. Kaasasime Tartu Hansa Kooli õpetajad, et leida erinevaid lahendusi küsimusele: “Kuidas õppijate esinemisjulgust parandada”. Uurimisrühm viis läbi rühmatöö katsetusi ning nende kogemuste põhjal jõuti järeldusele, et oleks vaja kogu koolile ühtset rühmatöö juhendit.

Uurimisrühma liikmed katsetasid koostatud rühmatöö juhendit erinevates klassides ja õppeainetes. Ühtne rühmatöö juhend toetab õpilast õppeprotsessis. Rühmatöö juhend

Tartu Hansa Kool on "Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö" programmi raames saanud toetust 24 820 eurot.  Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Portugal, Rumeenia. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Projekti kestvus 01.09.2020 - 31.08.2022

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab taaskord Hansa kooli õpilaste õppekäikusid loodusesse 2020-21 õppeaastal, projekti eelarve 8107 eurot.

Õpilased omandavad koolitunnis õppekava alusel teoreetilised teadmised keskkonnast, meid ümbritsevast loodusest, selle iseärasustest. Õppekäikudel saavad lapsed ka praktiliselt näha-kogeda-käed külge lüüa ning seeläbi kinnistada tundides omandatud teoreetilised teadmised.
Oluline on noortes  kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Projekti eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu õpilased teadvustavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid protsesse ja elurikkust ning selle hoidmise põhimõtteid.