Kontrolltöö

1. Materjal hõlmab ühe tervikliku ja ulatuslikuma aineosa. Kontrolltööks on antud kordamisküsimused, pidepunktid vms õpetajapoolne juhendamine.
2. Toimumisaja(d) fikseerib õpetaja tööplaanis, kontrolltööde graafikus e-koolis ning teatab õpilastele iga veerandi algul.
3. Töö on koostatud arvestusega, et selle tegemiseks kulub õpilasel maksimaalselt 45 minutit.
4. Ühes koolipäevas on lubatud klassil läbi viia 1 kontrolltöö (fikseeritud e-kooli kontrolltööde graafikus) ja nädalas mitte rohkem kui 3.
5. Õpetaja tagastab 10 päeva jooksul parandatud kontrolltööd ja viib läbi vigade analüüsi.

 

Tunnikontroll

Tunnikontrollide hindamine on õppimise üksiktulemuste hindamine, mille eesmärk on:

  • õpilasele tagasiside andmine õppimise edukusest;
  • õpilase õpimotivatsiooni ja positiivse enesehinnangu toetamine;
  • õppeülesannete korrigeerimine ja vajaduse korral diferentseerimine.
  1. Hõlmab 1-2 ainetunni materjali, võib korraldada ette hoiatamata.
  2. Kestab kuni 20 minutit.
  3. Veerandi jooksul tehtavate tunnikontrollide arv ei ole piiratud.
  4. Üldjuhul tagastab aineõpetaja õpilastele hinnatud tööd järgmises ainetunnis.
  5. Tunnikontrollide hinded ”2”, ”1” ja ”x” loetakse parandatuks, kui  järgnev kontrolltöö antud ainelõigu osast on sooritatud positiivsele hindele. Õpetajal on õigus nõuda mõne tunnikontrolli puhul ka järelevastamist.