Copy_of_bnner_2_2.jpg

 

  • Vajadusel eelneb järelvastamisele konsultatsioon (kui õpilane avaldab selleks soovi või kui õpetaja esitab õpilasele sellekohase nõude).
  • Järelvastamise ja konsultatsiooni jaoks määratakse aineõpetaja poolt kindel aeg ja koht. NB! Konsultatsiooni aeg on järeleaitamise ja õpetamise aeg.
  • Kontrolltööde (märgitud e-koolis paksemas kirjas) hindeid  „2“, „1“ ja „x“ tuleb järele vastata 2 nädala jooksul alates parandatud tööde kättesaamisest.
  • Järeltöö positiivne hinne kantakse e-kooli päevikusse ja kuvatakse tärniga. Hinde muutmise info on nähtav e-kooli päevikus. Puudumise märgi puhul kirjutatakse järeltöö hinne kaldkriipsu järele (nt -/4).
  • Järelevastamata jäänud "x" asendub hindega "1*" ja ei kuulu enam järelevastamisele.
  • Trimestrihinde väljapanekul arvestab õpetaja ainult parandatud hinnet, see tähendab, kui hinne „2“ on parandatud hindele „4“ siis arvestab õpetaja veerandi/kursusehinde väljapanekul hinnet „4“ .
  • Õpilasele võib jätta trimestri hinde välja panemata, kui ta on olnud pikemat aega haige või koolist puudunud mõjuvatel põhjustel ning ei ole suutnud ÕK nõudeid täita. Õpilasel on õigus järele vastata kokkuleppel aineõpetajaga erigraafiku alusel.
  • Kui õppeaine trimestri hinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse teadmised ja oskused vastavaks hindele "nõrk".