triibud.png

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele. Hansanädal on alguse saanud 2015. a olles algselt kahepäevane üritus, mida 2016. aastal tähistati juba nädalase programmiga. Käesoleva projektiga on plaanis nädalase programmiga ka jätkata. Hansanädala seekordne alapealkiri on „Terves kehas terve vaim“. Nädala vältel toimuvad üritused on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. 

Hansanädala projekt  hõlmab tervet kooliperet sidudes erinevaid õppeaineid. Erinevatel päevadel toimuvatel üritustel saavad õpilased osa erinevatest tegevustest, mille läbi nad omandavad uusi teadmiseid ja oskuseid.

Esmaspäeval alustatakse ülekoolilise spordipäevaga ehk Hansaolümpiaga, kus rõhk on liikumisel ja klassiga koos tegutsemisel.

Teisipäeval avatakse õpilastööde näitus, kus näha saab õppeaasta jooksul kunsti- ja tööõpetuse tundides valminud töid.

Kolmapäeval esinevad õpilaskontsertidel oma kooli muusikud, rahvatantsijad ja koorilauljad.

Neljapäeval  esitatakse õppeaasta jooksul selgeks õpitud näidendeid.

Reedel toimub traditsiooniliselt välja kujunenud õpitubade päev.

Laupäeval võetakse nädal kokku ühise perepäevaga (laat, kohvikud, kontserdid, töötoad, spordivõistlused), millest on saanud tore traditsioon.  Siiani on hansapäevad väga hästi õnnestunud ja on selge, et see traditsioon peab jätkuma. Kokkuvõtlikult on projekt suunatud järgmiste tulemuste saavutamisele:

  • õppeaasta jooksul õpitul ja tehtul on väljund, kaasõpilastel, õpetajatel ja lapsevanematel on võimalus näha, milliste tulemusteni õppeaasta jooksul on jõutud;
  • kõik kooli u 730 õpilast ja u 60 õpetajat osalevad hansanädala üritustel;
  • õpilastele on loodud väljund esinemiseks (laulukoorid, rahvatants, pillimäng, näidendid), et näidata oma loomingut (näitus ja laat);
  • õpilased saavad koos peredega osaleda laadal ja kohvikutes;
  • on loodud positiivne pinnas vilistlaste, koostööpartnerite, lastevanemate ja kooli koostööks;
  • perepäeval osaleb vähemalt 600 inimest (õpilast ja lapsevanemat);
  • kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad väärtustavad enam koostegutsemist ja ühtekuuluvust;
  • tänu hansanädala üritustele ollakse rohkem kehaliselt aktiivsed ja teadlikumad tervislikest valikutest.

Hansanädalat toetab Tartu LV Haridusosakond.