triibud.png

Käesoleval õppeaastal on prioriteet meenutada olnut ja arutleda tuleva üle. Meenutada Eesti Vabariigi ajalugu aga sama oluline on iga inimese enda meenutused ja teadmised olnust. Kooliruumi ilmestamiseks pannakse üles seiklusmäng, teemal 100 küsimust Eesti ajaloo kohta. Seiklusmängu loomine toimub koolis EV 100 tähistamise üritustesarja raames, ilmestades kooliruumi faktidega Eesti ajaloo teemadel. Seiklumängu läbides peab osaleja liikuma koolimajas ringi, suurendades iga osaleja kehalist aktiivsust, osaledes meeskondadena arendab seiklusmäng sotsiaalseid oskuseid (koostööoskus, suhtlemisoskus).  Kuna seiklusmäng koosneb QR koodide abil koostatud küsimustest, toetab mäng osalejate digikirjaoskuse ning infotöötlusoskuse arendamist.

Põhikooli õpilane teab enda ja kaaslaste rahvuslikku kuuluvust ning suhtub enda ja kaaslaste rahvusesse lugupidavalt; austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega seostuvaid käitumisreegleid; suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada.

Õppekavas läbiva teemana on õpilase kultuurilise identiteedi kujundamine – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Projekti toel on võimalus kasvatada isamaalisust ning teadmisi Eesti ajaloost ja rahvusest kõigil, kes koolimajas ringi liiguvad (õpilased, õpetajad, lapsevanemad, külalised jne).

Projekti käigus valmivad Eesti ajaloo teemalisi plakateid on võimalik kasutada ka järgnevatel õppeaastatel, seega kasusaajad ei ole ainult käesoleval õppeaastal õppivad õpilased vaid ka kõik tulevased õpilased, kooliastmest olenemata.

Projekti toetab Tartu LV Haridusosakond.