triibud.png

Põhikooli lõpueksam

Põhikooli lõpueksamitele lubatakse õpilane, kelle 9. klassi aastahinded on vähemalt rahuldavad. Kooli õppenõukogu otsusega võib põhikooli lõpueksamitele lubada ka 9. klassi õpilane, kellel on kuni 2 mitterahuldavat aastahinnet, k. a eksamiained.

Aastahinded pannakse välja enne lõpueksamite toimumist.

Põhikooli lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kelle õppeainete aastahinded on vähemalt rahuldavad ja kes on positiivselt sooritanud lõpueksamid.

9. klassi õpilasele, kellel on põhikooli lõpetamisel kuni kahes õppeaines puudulik aasata- või eksamihinne, otsustab kooli õppenõukogu pärast täiendava õppetöö või korduseksami sooritamist lõputunnistuse väljaandmise.

Põhikooli kiitusega lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega sellele 9. klassi lõpetajale, kellel on kõikides lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne „5“ ning käitumine „eeskujulik“.

Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ autasustatakse põhikooli lõpetajaid, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on „5“, nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt rahuldav.

 

Riigieksamid põhikooli 9. klassidele algavad kell 10:00 ning eksamiks antakse aega kolm astronoomilist tundi. Lähemalt saab tutvuda eksamite infoga SIIN

 

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad:


1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.


8. klassi õpilane sooritab loovtöö

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

     eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

     loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

    eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

    vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

    loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.


Allikas: haridus- ja teadusministri määrus nr 21 (03.07.2019)