sygis2.png

Keel - eesti keel, eesti keel võõrkeelena

Kirjandus 

Matemaatika

A-võõrkeel - inglise keel

B-võõrkeel - saksa keel, vene keel

Loodusained - loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia

Sotsiaalained - meie meel, male, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kunstiained - kunst, muusika

Tehnolooogia - käeline tegevus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

Kehaline kasvatus