Koosseis: HEVKO, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoog. Koosseisu võivad kuuluda lisaks aineõpetajad, õppejuht, spetsialistid väljastpoolt kooli.

 

Kooli tugikomisjoni ülesanne on tagada süsteemne õpilaste toetamine, sh info kogumine ja vahetamine õpi- ja käitumistuge vajavate õpilaste kohta, tugimeetmete tagamine, tagasiside kogumine ning vajadusel õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamise korraldamine.

Tugikomisjon analüüsib õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile kogutud andmeid, teeb kokkuvõtte ning annab soovitused õpilase arengu toetamiseks vajalike tugimeetmete rakendamiseks, nende jätkamiseks või lõpetamiseks. Teeb ettepanekuid juhtkonnale HEV õpilaste tõhusamaks toetamiseks.