triibud.png

Dokumendid

Keel - eesti keel, eesti keel võõrkeelena

Kirjandus 

Matemaatika, matemaatika VR

A-võõrkeel - inglise keel

B-võõrkeel - saksa keel, vene keel

Loodusained - loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia

Sotsiaalained - meie meel, male, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kunstiained - kunst, muusika

Tehnolooogia - käeline tegevus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

Kehaline kasvatus 

Tartu Koolitervishoiu OÜ

Kooliõde

Ella Paul

ruum: 212

Kooliõe ülesanded:

Haiguste ennetamine:

1) Regulaarne õpilaste tervise  ja arengu jälgimine.

-iseseisvate profülaktiliste läbivaatuste teostamine 1., 3., ja 7. klassi ning kõikide uute õpilaste osas;

-läbiviidud profülaktiliste läbivaatuste põhjal õpilas(te)e tervise ja arengu jälgimine, hindamine, lapsevanema(te)le tagasiside andmine;

2) Haiguste ennetamiseks, riskitegurite väljakujunemise vältimiseks, haiguseelsete seisundite varaseks avastamiseks ja krooniliste haiguste progresseerumise vältimiseks suunatud meetmete rakendamine.

3) Õpilaste immuniseerimise planeerimine ja läbiviimine  vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.

 • 6–7 aasta vanuselt  DTPa-IPV 5 (difteeria-, teetanuse- ja atsellulaarse läkaköha vaktsiin – poliomüeliidi vaktsiin) – TAVALISELT ON TEOSTATUD PEREARSTI POOLT
 • 13 aasta vanuselt MMR 2 (leetrite, mumpsi ja punetiste vastane revaktsineerimine)
 • 15–16 aasta vanuselt (kuues difteeria-, teetanuse ja läkaköha vastane vaktsiin)
 • 12-14  aasta vanuselt HPV vastane vaktsiin

Vaktsiinid on tasuta.

Täiendav info: www.terviseamet.ee ja www.vaktsineeri.ee

Esmaabi ja kriisiabi osutamine:

 1) Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning õpilaste konsulteerimine ja nõustamine.

1.1 Lapsevanema informeerimine.

1.2 Vajadusel õpilase suunamine perearstile ja/või teiste spetsialistide konsultatsioonile.

 2) Esmaabivõtete õpetamine kooli ja õpilaste vajadustest lähtuvalt. 

 3) Osalemine meeskonnaliikmena kriisisituatsioonides tegutsemisel.

 

ruum: 229

E-post: 

Koolipsühholoog on kooli tugiteenuste spetsialist, kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Koolipsühholoog juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest.

Peamised tegevusvaldkonnad:

 • Õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel. Aitab arendada õpioskusi kui ka tõsta õpimotivatsiooni.
 • Õpilaste nõustamine vaimse tervise probleemidega toimetulekul. Abistab õpilasi käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.
 • Lapsevanemate ning õpetajate nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.
 • Osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.

Merje Koppel       

ruum: 229

E-post: merje@hansa.tartu.ee

Koolipsühholoog on kooli tugiteenuste spetsialist, kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Koolipsühholoog juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest.

Peamised tegevusvaldkonnad:

 • Õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel. Aitab arendada õpioskusi kui ka tõsta õpimotivatsiooni.
 • Õpilaste nõustamine vaimse tervise probleemidega toimetulekul. Abistab õpilasi käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.
 • Lapsevanemate ning õpetajate nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.
 • Osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.

Tugimeede on mõeldud muukeelsetele õpilastele omandamaks eesti keele oskust. Tunnid toimuvad vanusele ja keeleoskusele sobivas õpperühmas 2 kuni 4 tundi nädalas paralleelselt teiste ainetundidega.  Vajadusel nõustab keeleõpetaja aineõpetajaid ja lapsevanemaid,et toetada õpilaste kaasamist kooliellu.

Õpilaste puhul, kes on vähem kui kuus aastat õppinud eestikeelses põhikoolis korraldatakse vanema nõusolekul eesti keele õpet „Eesti keel teise keelena” ainekava alusel.

Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel loobuda B-võõrkeele õppest.