Ilusat_suve_2.png

ruum: 228

E-post: maarja@hansa.tartu.ee

Psühholoog on kooli tugiteenuste spetsialist, kelle töö eesmärgiks  on pakkuda esmatasandi nõustamist laste arengu toetamiseks koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Nõustaja juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel. Aitab arendada õpioskusi kui ka tõsta õpimotivatsiooni.
  • Õpilaste nõustamine vaimse tervise probleemidega toimetulekul. Abistab õpilasi käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.
  • Lapsevanemate ning õpetajate nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.
  • Osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.