Haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks koostatakse talle Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (ÕIK).

Ettepaneku kaardi avamiseks võib esitada lapsevanem, klassijuhataja, aineõpetajad. HEV õpilasele avatud ÕIK-s dokumenteeritakse pedagoogilis-psühholoogilise hindamise tulemused, õpetajate tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta, kooli tugispetsialistide soovitused, testimiste ja uuringute tulemused ning (vajadusel) nõustamiskomisjoni soovitused õppe korraldamiseks. Kaardi põhjal teeb HEV õpilaste õppe koordineerija ettepanekud koolis pakutavate õpilase arengut toetavate tugimeetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks.

Tugiteenuse rakendamise tulemuslikkuse kohta märgivad kõik õpilasega tegelenud õpetajad ja spetsialistid vähemalt 2 korda õppeaastas kaarti õpilase (ainealase) toimetuleku ja käitumise üldise kirjelduse ning esitavad omapoolseid soovitusi edasiseks.

Lähtuvalt eelnevast kavandatakse edasised tegevused: tugiteenuste lõpetamine, tugiteenuse jätkamine samal või tõhustatud viisil, täiendavate uuringute teostamine, tugiteenuste vahetamine või muu teenuse lisamine, ettepanek nõustamiskomisjoni suunamiseks vm.

ÕIK koostamise, pideva täiendamise ja delikaatsete andmete kaitse eest vastutavad klassijuhataja ja HEV õpilaste õppe koordineerija.

ÕIK säilitatakse turvalises keskkonnas ja neid prindib või saadab otse spetsialistile lapsevanema suulise avalduse alusel välja ja allkirjastab HEV õpilaste õppe koordineerija.

ÕIK ei prindita, ei säilitata paberkujul ega levitata ilma lapsevanema nõusolekuta. Iga klassijuhataja näeb oma kooli võrgus vaid oma klassi õpilaste kaarte.