Copy_of_bnner_2_2.jpg

Õpiabi on koolipoolne esmane tugi 1. - 4. klassi õpilasele, et toetada klassiõppes toimetulekut ning eeldatavate õpitulemuste saavutamist. Õpe väikestes rühmades (2 kuni 6 õpilast) toimub paralleelselt klassi tundidega (tavaliselt sama aine tunni ajal, kus raskusi täheldatakse). 4. klassil on õpiabi lisatundidena.

Õpiabi võib olla ajutine meede üheks trimestriks, kuid vastavalt vajadusele rakendada kuni 4. klassi lõpuni 1 – 3 tundi nädalas. Õpiabi osutamiseks on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Sisuliselt jaguneb õpiabi logopeediliseks (2t/näd) ja matemaatika õpiabiks (1t/näd).

Logopeediline õpiabi toimub 2 tundi nädalas ning on vajalik õpilastele, kelle suuline ja kirjalik kõne arenevad aeglasemalt ja raskendatult. Põhieesmärk on toetada eelkõige nende kirjaliku ja/või suulise kõne külgede arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine). Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla kõrvaldatud koolieelses eas.

Matemaatika õpiabitundides kinnistatakse klassis õpitavat teemat, arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda.

Õpiabitundides on olulisel kohal õpioskuste kujundamine. Vahel on õpiabi vajalik õpilasele, kellel on väga head võimed, kuid raskusi keskendumisel, enesekontrollil ning ta vajab tavapärasest enam individuaalset juhendamist ja erimetoodilist lähenemist.

Õppe planeerimisel teeb õpiabiõpetaja koostööd aineõpetajaga.  

  1. klassi õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja septembri kuu jooksul  lähtudes eripedagoog-logopeedi esmasest uuringust, infost koolivalmiduskaardil, klassiõpetaja märkamistest (lisaks info lapsevanemalt, eelkooliõpetajalt, tervisekaardilt, tunni vaatlusest).
  2. - 4. klassi õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja eelmise õppeaasta lõpul diagnoosetteütluse, lugemisoskuse, matemaatika baasoskuste uurimise ning aineõpetaja ettepanekute põhjal. Vajadusel täpsustatakse uuringuid septembris.

Rühmast väljaarvamisest teatab õpiabirühma õpetaja vanemat eKooli kaudu. Iga õpiabi õpilase kohta on avatud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart.  

Õpiabi saava lapse vanem on oodatud koostööle õpiabiõpetajaga.