Tugimeede on mõeldud muukeelsetele õpilastele omandamaks eesti keele oskust. Tunnid toimuvad vanusele ja keeleoskusele sobivas õpperühmas 2 kuni 4 tundi nädalas paralleelselt teiste ainetundidega.  Vajadusel nõustab keeleõpetaja aineõpetajaid ja lapsevanemaid,et toetada õpilaste kaasamist kooliellu.

Õpilaste puhul, kes on vähem kui kuus aastat õppinud eestikeelses põhikoolis korraldatakse vanema nõusolekul eesti keele õpet „Eesti keel teise keelena” ainekava alusel.

Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel loobuda B-võõrkeele õppest.