triibud.png

Õppesuunad

Gümnaasiumi jooksul pead õppima vähemalt 96 kursust:

1) kohustuslikud ained - 55 kursust

2) matemaatika - 8 või 14 kursust

3) valitud suunda kujundavad ained - 20 kursust

4) vaikaineid vähemalt 13 või 7 kursust (sõltuvalt matemaatikas valitud kursuste arvust)


Valikkursused:

C-võõrkeel (3 kursust) ( hispaania, itaalia, prantsuse, saksa või vene keel);

Ärikeel (3 kursust)

Koorilaul (kuni 3 kursust)

Loovus läbi käelise tegevuse (kuni 3 kursust)

Psühholoogia

Inimene ja religioon

Eesti usuline maastik

Eetika

Kõne ja väitlus

Draama ja teater

Kirjandus ja film

Õigekeelsus

Riigikaitse (2 kursust)

Kehalised võimed

Liikumine välistingimustes

Jooga

Sportmängud (pallimängud, sulgpall, saalihoki)

Joonestamine

Õpilasfirmad (Eestis ja rahvusvahelisel tasandil)

Karjääriõpetus

Raamatupidamine (2 kursust)

Ürituste korraldamine

Kinnisvaramaakleri kursus

Personalitöö kursus

Müügiesindajate kursus


Gümnaasiumi jooksul pead õppima vähemalt 96 kursust:

1) kohustuslikud ained - 55 kursust

2) matemaatika - 8 või 14 kursust

3) valitud suunda kujundavad ained - 20 kursust

4) vaikaineid vähemalt 13 või 7 kursust (sõltuvalt matemaatikas valitud kursuste arvust)


Need kursuste mahud on kohustuslikud kõigis koolides

1) eesti keel - 6 kursust (eksam)     

2) kirjandus – 5 kursust 

3) A võõrkeel (B2 tasemel) - 5 kursust (eksam) 

4) B võõrkeel  (B1 tasemel) – 5 kursust           

5) bioloogia – 4 kursust         

6) geograafia – 3 kursust       

7) keemia – 3 kursust           

8) füüsika – 5 kursust                       

9) ajalugu – 6 kursust            

10) ühiskonnaõpetus – 2 kursust         

11) inimeseõpetus – 1 kursus           

12) muusika – 3 kursust

13) kunst – 2 kursust             

14) kehaline kasvatus – 5 kursust             

15) matemaatika – 8 kursust (kitsas matemaatika) või 14 kursust (lai matemaatika)


Iga gümnasist peab tegema matemaatika eksami. Gümnaasiumis on võimalik õpinguteks valida  kitsas matemaatika (8 kursust) või lai matemaatika (14 kursust). Kui soovid gümnaasiumiõpingute järel jätkata õpinguid, kus vajad matemaatikat, siis pead valima laia matemaatika kursused.

Iga meie kooli gümnasist peab oskama hästi käituda, arukalt otsustada, targalt planeerida ja tegusalt elada. TKoG kursuste hulka kuuluvad ained aitavad neid oskususi endas kujundada.

1) Etiketiõpetus

Edukas on inimene, kes oskab valida situatsioonile vastava riietuse, käitumisviisi ja sõnavara. Õpid läbi praktiliste kogemuste toime tulema erinevates situatsioonides nii üritusel osaleja kui korraldaja rollis.

2) Isiklik rahandus

Rahaga, tahame või ei taha, puutume oma elus kõik kokku. Kursus annab juhiseid kuidas rahaga oskuslikult toimetada (palgad, laenud, investeeringud, eelarved jne) , et rahaga toimingud ei kulutaks liigselt närve ja aega.

3) Projektide kirjutamine ja juhtimine

Kui Sul on mõni hea idee, ent pole raha selle teostamiseks, siis selle idee elluviimiseks ongi mõeldud projektid. Et aga projekt rahastust saaks, peab lisaks asjakohasele ja reaalselt teostatavale ideele olema ka hea vormistus, kogu projekt peab olema detailideni läbi mõeldud. Kursus annab vastuse küsimustele:

Mis on projekt? Millistest osadest koosneb projekt? Kust leida raha? Milline on hea, milline halb projekt?

4) Tekstiloome

Õpid tundma tekstiloome põhitõdesid. Arendad arutleva teksti kirjutamise oskust.

5) Õiguse alused

Seaduste mitte tundmine ei vabasta nende täimise kohustusest. Saad eluliste näidete varal teada millistesse õigussuhetesse me igapäevaelus satume ja milliseid vigu tuleb vältida. Õppeaine raames külastatakse ka Tartus asuvaid asutusi (vangla, kohus, politsei, notaribüroo).

6) Õpioskused

Gümnaasiumis õpi- ja õpetussiilid muutuvad, heade õpivõtete kasutamine võimaldab kiiremini, paremini ja tulemuslikumalt õppida. Kursuse raames proovid erinevaid õpitehnikaid, et leida sulle sobivad võtted ja omandad oskus valida erinevate ülesannete lahendamiseks parim viis.

 

Gümnaasiumis on kohustuslikke kursuseid kummaski keeles viis, neile lisaks õpid neli kursust A-keelt ja kaks kursust B-keelt. Gümnaasiumi lõpus pead tegema võõrkeele eksami.

1) Inglise keele süvendatud õpetus

Inglise keeles omandad gümnaasiumi lõpuks tugeva B2 taseme. Riikliku õppekava laiendatakse mitmete teemavaldkondadega nt. tänapäeva Suurbritannia, giidina Eestimaal, inglise ärikeel jne. Ärikeeles on võimalik valida ka kolm lisakursust. Kindlasti tehakse vajalikke ettevalmistusi riigieksami edukaks sooritamiseks.

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tegevuste kaudu õpid väärtustama looduskeskkonda ja mõistma majanduse mõju loodusele ning looduse rolli majanduse kujunemisele.

Suuna moodustavad järgmised moodulid:

A-ja B-võõrkeelte süvendatud õpetus (4+2 kursust)

Suunaained (8 kursust)

TKoG kursused (6 kursust)


Suunaained:

1) Elementide keemia

Õpid kasutama keemia seaduspärasusi üksik elementide ja nende ühendite omaduste ja kasutusvaldkondade hindamisel. Uurid elementide omadusi ja saad teada nende rakendusi igapäeva elus ning teaduses.

2) Füüsika ja keemia praktikum

Kursus on keemia ja füüsika teistes kursustes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamisele suunatud. Saad uusi teadmisi ja oskusi praktiliste tegevuste osas.

3) Keskkond ja majandus

Õpime tundma majanduskeskkonda ja milliseid võimalusi annab keskkond ettevõtluseks. Järjest enam on keskkonnavaldkonnad seostunud keskkonnamõjude hindamisega ja juriidikaga. Tutvume erinevate keskkonnafaktorite analüüsimisega ja teeme tutvust õigusaktidega. Õpime tundma teemaga seotud infokanaleid ja teavet mõtestama. Keskkonna mõju strateegiline hindamine on avalik protsess- kuidas selles osaleda? Kursus annab võimaluse ka esinemiskunsti harjutada ja teadmisi edukaks töötamiseks rühmades (tulevikus töökollektiivis).

4) Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (probleemõpe)

Kursus koosneb seitsmest moodulist, kus igakord tegeldakse ühe probleemiga. Probleemide lahendamist juhendavad erinevate moodulite korral bioloogia, keemia või füüsikaõpetaja.

5) Füüsika ja kaasaegsed tehnoloogiad

Tahad teada kuidas digitaliseeritakse heli, kuidas töötab digikaamera CCD-maatriks, pooljuhtlaser ja paljud teised kaasaegsed seadme. Oled mõnikord mõelnud, mis põhimõttel töötab vedelkristallekraan, plasmapaneel või mis kasu võiks olla polaroidprillidest? See kursus on just Sulle!

6) Rakendusbioloogia

Tutvutakse bioloogia ja geenitehnoloogia teadusuuringute tulemuste rakendamisega tööstuses ja igapäevaelus. Teemad leiavad käsitelemist nii üksikisiku kui ühiskonna tasandil; tundides analüüsitakse probleeme majanduslikust, eetilisest kui seadusandlikust vaatenurgast.

7) Tervisliku toitumise alused

Me oleme see mida me sööme, sest toidust saab keha ehitusmaterjali. Õpid mõistma mida ja miks on vaja arvestada, et kaua ja õnnelikult oma kehas elada.

8) Ökoloogia

Kursus annab ülevaate ökoloogia põhimõistetest ja olulisematest protsessidest ökosüsteemides. Tutvume oluliste globaalprobleemidega ja hindame nende mõju erinevatel tasanditel. Pöörame tähelepanu Eesti

ökosüsteemidele ja elurikkusele. Kursuse osaks on õuesõppe programmid väljasõitudega loodusesse ja kolmepäevane keskkonnalaager.