Koduõpe vanema soovil

Lapsevanema soovil võib rakendada õpilasele koduõpet. Lapsevanem esitab koolile vastava taotluse, kus on välja toodud koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama. Koduõpet korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest.

Õpilasele vanema taotlusel koduõppe rakendamise otsuse teeb kooli õppenõukogu üldjuhul õppeaasta või poolaasta alguses.

Koduõpe terviseprobleemide tõttu

Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel. Tervislikel põhjustel koduõppel olevale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava. Koolipoolne juhendatud õpe toimub vähemalt 8 õppetunni ulatuses ühes nädalas. Kool seab õpilasele sisse eKooli päeviku, kuhu õpetajad märgivad õpingu toimumise kuupäeva, tundide arvu, sisu ja koduülesanded, hinded või sõnalised hinnangud.