Copy_of_bnner_2_2.jpg

Individuaalne õppekava (IÕK) on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused jõukohaseks õppimiseks ja arenemiseks. IÕK osutub vajalikuks, kui lapse õpivõimekuse või käitumise erinevus õpperühmas on nii suur, et õpetamine vajab individuaalset tegevust ja/või õpetamisel osutub vajalikuks täiendavate ressursside rakendamine. IÕK koostamise aluseks on põhikooli riiklik õppekava. IÕKs esitatakse klassi töökavaga võrreldes õpilase kognitiivse arengu tasemest lähtuvalt ühe või mitme pädevuse osas vähendatud või kõrgendatud nõuded.

Kooli otsusel on rakendatavad:

-          IÕK ajutiste õpiraskuste ületamiseks (sh pikaajaline puudumine koolist, „puudulik“ või „nõrk“ trimestri hinne).

-          IÕK kooli ettepanekul, milles võib sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest teha muudatusi või kohandusi õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. Kui ainekavas tehakse muutusi, võetakse aluseks ainealased teadmised ja oskused jälgides tuumikteadmisi, ilma milleta ei saa õpilane liikuda järgmisse klassi ega kooliastmesse.

-          Muukeelsete õpilaste paindlikku lülitumist õppetöösse toetav IÕK, milles lähtutakse õpilase õppekeele oskuse tasemest, ainealastest teadmistest, üldistest teadmistest.

-          Valdkonnaandekatele lastele koostatud IÕK-s on võimalikud erisused õppekorralduses ning õppesisus. Võimalusel saab õpilane täiendavat juhendamist aineõpetajate või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt.

-          Individuaalne käitumise tugikava on haridusliku erivajadusega õpilase jaoks koostatud kirjalik kokkulepe, mis loob õpilasele tingimused käitumuslike probleemide ületamiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.