Klassijuhataja korraldab vähemalt üks kord õppeaastas õpilase ja/või tema vanema(te)ga arenguvestluse. Vajadusel kaasatakse vestlusele aineõpetaja, tugispetsialist, pereliige. Kui kool on kutsunud vanema(d) arenguvestlusele, on see neile kohustuslik.

Arenguvestluse oluline osa on õpilase enesehindamine. Arenguvestlust suunab klassijuhataja, kuid peamine arutleja on õpilane ise. Vestlust täiendavad ja toetavad lapsevanem (ja teised osalejad).

Arenguvestlus koosneb kolmest peamisest teemast: mina ise, mina kui õppija, mina kui klassikaaslane. Arenguvestluse põhjal lepitakse kokku edasise õppe ja arengu eesmärkides. Kokkulepped vormistatakse kirjalikult, et järgneval vestlusel neile tagasi vaadata.