Andekaid ja silmapaistvaid õpilasi julgustatakse iseseisvalt õppima, arendatakse paindlikku mõtlemist, olema koostööaldis. Tundides rakendab õpetaja diferentseeritud õpet, julgustab õpilasi välja tooma oma ideid, ettepanekuid ja alternatiivseid lahendusi.

Õpilaste motiveerimiseks lähtub õpetaja õpilase tugevatest külgedest ja huvist. Laseb teha valikuid, osaleda õppe eesmärgistamises, tunnustab õpilase jõupingutusi, orienteerub eelkõige protsessile, mitte tulemusele. Õpetaja püüab mõista õpilase tundeid ning on avatud suhtlemisega. Ta loob õhustiku, mis annab kindlustunde ja eduelamuse.

Õppe- ja kasvatustegevuses kasutatakse järgmisi võimalusi:

  • Õpe kiirendatud tempos (vältida rutiinset kordamist)
  • Individuaalne õppekava mõnes aines või mingil perioodil.
  • Õpe tasemerühmades (II ja III kooliastmes).
  • Lisaülesanded, uurimistööd.
  • Esitluste-esinemise võimaldamine koolis ja väljaspool kooli.
  • Kool toetab aine-ja huviringides õpet.
  • Õpetaja suunab ja toetab õpilast osalema konkurssidel, õpilasüritustel, võistlustel, vabariiklikel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel.
  • Õpilasi kaasatakse kooli ühistegevuste ettevalmistamisse ja läbiviimisse.