Copy_of_bnner_2_2.jpg

Tegemist on 4. - 9. klassi hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist toetava tugimeetmega. Väikerühma õpetajateks on kooli aineõpetajad, kes viivad läbi rühmatunde matemaatikas,  eesti keeles, kirjanduses. Väikerühma kuulub 2 – 7 (erandjuhul 9) sama klassi õpilast erinevatest paralleelidest. Kool saab rakendada väikerühmas õpet nõustamiskomisjoni soovitusel ning vanema nõusolekul. Erandjuhul saab väikerühma õppes osaleda õpilane, kellel on uuringud pooleli või kui rühmas on vaba koht olemas. Väikerühmas õpet võib kasutada ka ajutiste õpiraskuste ületamiseks (vaba koha olemasolul).

Väikerühmas eesmärgistatakse ja korraldatakse õppetöö õpilaste eeldustest lähtuvalt pidades sihiks klassi eeldatavate õpitulemuste saavutamist. Olulisel kohal on õpioskuste kujundamine. Õppetöö on individualiseeritud, materjali esitatakse raskusastmete kaupa, kasutatakse õpilasele sobivaid meetodeid, õpistiili, õpetatakse enesekontrolli, abivahendite koostamist ja kasutamist, meeldejätmisstrateegiaid jt erimetoodilisi võtteid. Vajadusel võib teha väikerühma õpilasele erisus arvestuslike ja tasemetööde sooritamisel:

1) lisaaega kuni 12 minutit ühe õppetunni kohta;

2) kasutada puhkepausi kuni 8 minutit ühe õppetunni kohta;

3) kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, oma koostatud reeglite vihik/abivahend);

4) selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning ülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt ka töö käigus.

Järjepidevat õpiabi saanud õpilane saab vajadusel kasutada samu eritingimusi tasemetöödel ning 9. kl lõpueksamil. ( vt Innove  Erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimine SIIN )

Õpiraskustega õpilase õpitulemusi võib vähendada või asendada võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate õpitulemustega ainult nõustamiskomisjoni soovitusel ning vanema nõusolekul. Sel puhul võib ühtse põhikooli lõpueksami asemel sooritada koolieksami. Kool lähtub eksami vormi määramisel ja eksamitöö sisu koostamisel õpilase individuaalses õppekavas sätestatust.