Copy_of_bnner_2_2.jpg
2021/2022 õppeaasta
 

Muudatused õpilaste lihtsustatud karantiinis
(allikas: Haridus- ja Teaduministeeriumi infokiri 21.01.2022)

Alates esmaspäevast, 24. jaanuarist saavad koolilapsed lõpetada lihtsustatud karantiini senise PCR-testi asemel 5. päeval tehtava antigeeni kiirtestiga. Uus kord puudutab kõiki kuni 2021/2022. õ-a 19-aastaseks saavaid üldharidus- või kutsekoolide õpilasi, kes ei ole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud.

 • Kui pärast lähikontakti toimumist 5. päeva hommikul tehtud antigeeni kiirtest on negatiivne, siis 5.–7. päeval tohib õpilane käia üksnes koolis ja osaleda huvihariduses ning noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spaas, kohvikus käimine, on seitsme päeva jooksul pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda koju ja võtta ühendust perearstiga.
 • Kui 5. päeval tehtud kiirtest on positiivne, peab võtma ühendust oma perearstiga või helistama perearsti nõuandeliinile 1220, et saada saatekiri PCR-testile.
 • Kui õpilane testida ei soovi, tuleb tal viibida seitse päeva pärast lähikontakti karantiinis.
 • Kui vaktsineerimata/põdemata õpilane tuleb reisilt, peab ta neli päeva veetma eneseisolatsioonis. Viiendal päeval saab ta end testida antigeeni kiirtestiga. Kui test on negatiivne ja õpilasel ei ole haiguse sümptomeid, tohib ta edasised kolm päeva minna üksnes kooli ja osaleda huvihariduses, noorsootöös.
 • Vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbipõdenud lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini, aga on soovitav neil samuti viie päeva jooksul jälgida tervist ja vältida mittevajalikke kontakte.
  
  
Juhised, mida järgides anname oma panuse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:
 
1) koolimajja tohivad tulla 7.30 - 15.45 ainult meie kooli õpilased ja töötajad;
2) Vanematel palume suhtluseks kooliga kasutada e-kooli, e-kirju ja telefoni;
3) käte pesemine ja distantsi hoidmine on väga oluline;
4) kui laps unustab midagi koju ja vanem toob selle kooli järgi, siis läheb laps õue seda asja vastu võtma;
5) garderoobidesse ei koguneta ja tundide järgselt minnakse kohe koolimajast ära va. konsultatsioonid ja järelvastamised;
6) kui laps või tema pereliige on saanud covid-19 positiivse diagnoosi või lähikontaktse teavituse, on oluline sellest koheselt klassijuhatajat/kooli direktorit teavitada.
 
 
Oluline!
1. Haigustunnustustega (kõhuvalu, peavalu, nohu, kurguvalu, köha jne) lapsi palume kooli mitte saata!
2. Kui mõni pereliige on suunatud koroonatesti tegema, palume lapsi kooli mitte saata enne negatiivse tulemuse saamist.
3. Kui keegi perekonnast saab positiivse tulemuse siis palume kooli direktorit koheselt teavitada.
4. Distantsõppel olevatel lastel palume püsida kodus. Ei ole mõistlik käia sellel ajal trennis, sõprade juures, sest distantsõppel olev laps võib olla nakkuse kandja.
5. Distantsõppel oleva lapse tervist peab jälgima väga hoolikalt!
 
  
Lisainfot ja juhiseid koroonaviirusega seotud olukorraks leiab ka Tartu linna kodulehel www.tartu.ee/koroonaviirus.
 
 

2020/2021 õppeaasta

Koolivaheaeg

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium.

 

Koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kool rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemioloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust.

Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada.

 • Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane kohe koju saata. Kui perearst on saatnud teid Covid testile, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teada saamiseni. Õpilase või tema pereliikme positiivse COVID-19 diagnoosi saamisel tuleb esimesel võimalusel teavitada kooli direktorit (liina.karolin-salu@raad.tartu.ee).
 • Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti. Kui ühistranspordi kasutamine on vältimatu, siis kasutage kaitsemaski.
 • Oluline on hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolis on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas kaitsemaski, kindaid või muid isiklikke puhastus- või kaitsevahendeid, peavad need olema endal kaasas.
 • Eelistage puhkust Eestis ja vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.

 

Hajutatuse tagamiseks ja nakkuse leviku minimeerimiseks on 2020/2021 õppeaastal muudatused

Liikumine koolimajas

 • Lapsevanemad ja külalised on lubatud koolimajja ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga.
 • Parempoolses trepikojas (B) liigutakse ainult üles ja vasakpoolses trepikojas (A) ainult alla.
 • klassi õpilasi ootab klassiõpetaja kokkulepitud kohas kooli juures (8.00-8.05). Lapsed alustavad tundi õues ja koos minnakse hiljem rõivistusse. Koolipäeva lõpus toob klassiõpetaja lapsed samasse kohta tagasi (13.00-13.10).
 • klassi õpilased sisenevad koolimajja peauksest 8.00-8.05, lähevad rõivistusse, panevad ära üleriided, vahetavad jalanõud ja lähevad võimalikult kiiresti oma õppealale.
 • klassi tunnid algavad kell 8.00. Rõivistusse sisenevad õpilased alates kella 7.45st hoovipoolsest (A) uksest, panevad ära üleriided, vahetavad jalanõud ja lähevad võimalikult kiiresti oma õppealale.
 • 4.–9. klass tuleb koolimajja peauksest 15 minutit enne oma tundide algusaega. Õpilased panevad ära üleriided, vahetavad jalanõud ja lähevad võimalikult kiiresti õpperuumidesse.
 • Õpilased on kohustatud koolimajast lahkuma 15 minuti jooksul pärast õppetöö lõppu. Koolimajja võib peale õppetööd jääda üksnes eelneval kokkuleppel (konsultatsioonid, järelevastamised, arenguvestlused, ümarlauad, koolimajas toimuvad huviringid jms). Kogunemine rõivistutesse on keelatud.
 • Õpilane tohib koolipäeva sees väljuda koolimajast ainult õppetegevusega seotud eesmärkidel (liikumistunnid, tööõpetus TDK ruumides, õppekäigud jms).

 Vahetunnid ja toitlustus

 • Vahetund on vajadusel õppeasukoha vahetamiseks, liikumisel tuleb hoida distantsi. Õpilane veedab vahetunni koos oma õpperühmaga järgmise tunni õppekohas ja ei liigu mujal koolimajas. Eesmärgiks on tagada hajutatus ja kontakt ainult ühe lennu õpilastega.
 • Tualette saab kasutada vahetundides ja kokkuleppel õpetajaga vajadusel ka ainetunni ajal. Soovitavalt tuleks kasutada lähimat WC-d.
 • Toitlustamine toimub eriplaani alusel, korraga on söömas ühe lennu õpilased. Õpilasi teavitatakse söömise aegadest 1. septembril. Kooli kohvikut külastavad õpilased ainult oma klassi toitlustamise ajal. Kodust kaasa võetud toitu söövad lapsed oma klassi toitlustamise ajal sööklas.

Haigestumine koolipäeva jooksul

 • Õpetajal pöördub haigusnähtudega õpilase kojusaatmiseks kooliõe poole, kes võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanem võtab kohe ühendust perearstiga ja teavitab kooliõde saadud juhistest.

Õppekorraldusest

 • 1 – 3. klassil on õppetöö igal lennul oma õppealal, koolipäev kestab 8.00 – 13.00.

Klassidel on igal päeval kavas õue-/liikumistund ja toitlustamine lennupõhiselt (püüame tagada õpilaste kokkupuute ainult oma lennuga).

 • 4 – 9. klass

Hajutatuse tagamiseks on samaaegselt koolis viibivate õpilaste arvu vähendatud 1/3 võrra ja sellest tulenevad muudatused õppekorralduses.

II (4.-6.klass) ja III (7.-9. klass) kooliaste ei ole enamikus korraga koolimajas. Hommikul alustavad koolipäeva II kooliastme õpilased ja nende  tundide lõppedes III kooliaste.

Koolipäeva harjumuspärase pikkuse säilitamiseks (koolivälist huvitegevust silmas pidades) kasutame 4.-9. klassi õpilaste õppetöös 2/3 mahus kontaktõpet ja 1/3 mahus iseseisvaid kodus tehtavaid õppeülesandeid, mida õpetajad juhendavad distantsilt (e-koolis juhised, digikonsultatsioonid jms).

 • Kontaktõppe tunnid on koolimajas 65 minutit pikad. Tundide ajad on kooli kodulehel.
 • Kehalises kasvatuses on 1 tund kontaktõppena (riietumine + 45 minutit tunnitööd + pesemine ja riietumine) koolimajas ja 1 tund (45 minutit) õuetunnina õppetundide välisel ajal.
 • Karantiinis või haige laps saab kodus kaasa töötada tunniplaani järgsetes tundides, õpetaja paneb tunni alguseks eKooli õppetööks vajalikud juhised.

***

Olulised käitumisjuhised (tuginevad Tartu linna kriisimeeskonna juhistele)

 Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis jääb ta koju. Lapsevanem teavitab sellest klassijuhatajat ning võtab ühendust perearstiga. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel testima. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat perearsti otsusest.

Kui laps saadetakse Covid-testi tegema, tuleb olla kodus kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokkupuutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel  informeerida kooli direktorit lapse nakatumisest e-posti teel esimesel võimalusel. Haigestunud õpilase vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös, juhul kui õpilase tervislik seisund seda lubab.

 

Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis õpilase kojujäämine vajalik pole (kui õpilasel pole endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga, kes saab ta suunata testimisele. Kui pereliige on suunatud Covid testimisele, peab laps olema distantsõppel kuni testi tulemuse selgumiseni.

Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel kui lähikontaktsel (olnud nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda kaheks nädalaks koju ning järgida Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest kooli direktorit e-posti teel esimesel võimalusel.

Kui õpilasel endal ei ole haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema klassikaaslasi ja teisi temaga koolis kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata. Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal tekivad haigustunnused ning test annab positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada kooli direktorit e-posti teel.

Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, tuleb 14 päeva jooksul oma tervist väga tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse korral jääda koju ning võtta ühendust perearstiga.

Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud inimene (õpilane, töötaja, lapsevanem vm), siis  saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on olnud nakatunuga lähikontaktis.

Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate, palume eKoolis üle vaadata oma kontaktandmed (e-post ja telefon). Seetõttu palume veel kord klassijuhatajaid erinevatest riskidest kohe informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokku puutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

 

Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

 

Turvalist kooliaastat!