triibud.png

Etluskonkursi tulemused

 

Koolisisese 4.-6. klasside etluskonkursi võitjad

I  KOHT – MARLEN VAIDLA (6.a klass, juhendaja Astrid Aus)

II KOHT – JÜRGEN MIKK (5.b klass, juhendaja Merle Parv)

ERIPREEMIA – JÜRGEN TIHANOV (4.b klass, juhendaja Marika Rapur)

 

Koolisisese 7.-9. klasside etluskonkursi võitjad

I KOHT – MARIE TEMPEL (7.a klass, juhendaja Merike Kütt)

II KOHT – MERILY KLIIMAR (9.b klass, juhendaja Merike Kütt)

III KOHT – VICTORIA PAURSON (8.a klass, juhendaja Astrid Aus)

 

Mõlema vanuseastme 2 paremat etlejat esindavad kooli 5. detsembril toimuval Tartu linna põhikooliõpilaste etluskonkursil.

Õnnitleme võitjaid ja täname kõiki osalejaid!

 

Emakeeleõpetajad

Kas oled jõudnud ennast juba regada ägedale karjääri avastusretkele? Kui vastus on jah, siis kohtume neljapäeval, 14. novembril. Kui vastus on ei, siis on sul viimane aeg registreeruda. Ole kindlasti kohal! "Teed tulevikku, OKEI?!" konverentsilt saad teada, kuidas leida unistuste ametit? Millised on erinevate ametite võimalused? Milline amet sobib mulle? Tule karjääri avastusretkele, et kohtuda inspireerivate inimeste ja suhelda oma ala tegijatega.

10.30 Registreerumine ja laudkondade valimine

11.00 Avastusretkega startimine

11.10 Julge olla Sina ise - maailmarändur ja muusik Tom Valsberg õpetab meid unistama ja MyFitnessi treener Evelin Sepp õpetab, kuidas head tuju luua.

12.30 Kohvipaus

14.00 Kohtumine oma ala tegijatega - uuri erinevate eluvaldkondade praktikutelt, mida põnevat nad enda tööl teevad. Kohtumine muusiku, Playtechi progeja, politseiniku, pangatöötaja, hotelli müügijuhi, teadlase ja teiste põnevate inimestega.

15.30-16.00 Karjääri avastusretke kokkuvõte

Registreeru siin. Konverentsi mõttelennu hoiab ärksana moderaator Harald Lepisk

Tuleval nädalavahetusel 8.-10. novembrini toimub Tapa Gümnaasiumis järjekorras üheksateistkümnes Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolek. Meie kooli õpilasesindust esindavad üldkoosolekul 11. A klassi õpilased Helena Timusk ja Marit Lusti. Üldkoosolekul toimuvad arutelud õpilasi puudutavatel teemadel, võetakse vastu tähtsaid dokumente, toimuvad õpitoad ja meeleolukas õhtuprogramm. 

Eesti Õpilasesinduste Liit  on vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad erinevate koolide õpilasesinduste liikmed,  esindades oma liikmete kaudu üle 90 000 õpilase. Kes on meie kooli õpilasesinduses ja mida nad teevad, saab lugeda siit. Rohkem infot Eesti Õpilasesinduste Liidu kohta leiab aga siit.

2013/2014 loovtööde teemad
Annast, Diana  - Matemaatilised õppevahendid/mängud/võistlused (5.-6. kl)
Arus, Liina  - Seltskonnatantsude põhisammud - video
   - Maastikumängude (4. kl) nuputamisülesanded
Aus, Astrid  - Omaloominguline film/näidend/raamat
Borotkin, Ilona  - Lugemisnurga kujundamine 2. klassile
Fedossova, Irina  - Konkursi "Kes oskab 7. klassis vene keelt kõige paremini?" korraldamine ja läbiviimine
Hani, Heili  - Tervislikud toidud. Retseptid
   - Tartu … linnajao (täpsustada) muutumine 1950-2013
   - Uusim lastekirjandus
   - Laste- js noorteajakirjad
Haviko, Merle  - Ettevõtlik kool. Projekt
   - Õpilasleiutis
Juhanson, Marianne  - Jooga "Liikuv keha" = juhendmaterjal
Kaljuste, Elle  - Animafilm (7.a)
Kand, Mart  - Keskaegse linnuse maketi ehitamine
Kelus, Anne  - Korrapärased hulknurgad
Kilk, Merike  - Õppevahend bioloogias
   - TKoGi talveaed
Krillo, Kädi  - Näidised geomeetrilistest kujunditest
Kuusk, Priit   - Lauamäng "Sport"
   - Rahvastepalli võistlus kolmandale klassile
Künka, Kaja  - Minu reis(id)
Kütt, Merike  - Omaloominguline jutu- või luuleraamat (individuaalse tööna või rühmatööna)
Lõiv-Lossmann, Ellen  - 19. sajandi riided Venemaal
Meister, Rein  - Jalgpalliturniiride korraldamine
Mishorlõ, Alime  - Oma klassi raamat
Mitt, Karin  - Stend Kanada või Uus-Meremaa
Mäeots, Mario  - Scratchi animatsioon loodusõpetusele
   - Uurimistöö "Autoga kooli?"
Nurm, Peep  - Saalijalgpallivõistluse korraldamine
Oja, Helin  - Fimo savist meisterdamine
Ojamaa, Aare  - Heli kiiruse määramine arvutiga
Palgi, Ebe  - Ruubiku kuubikust inspireeritud stressivastane mänguasi
Peterson, Sirje  - Õppematerjal: Kivimiringe
Ploomipuu, Eve  - Omaloominguline saksakeelne muinasjutt
   - Omaloominguline saksakeelne lauamäng maiskonnaloolisel teemal
Reinmann, Karina  - Keelemäng inglise keele tundi
   - Luulekonkursi "Minu kool" kavandamine ja läbiviimine
Reinson, Ülle  - Matemaatilised mängud/viktoriin
Salu, Tiia  - Inglise ja eesti vanasõnade ja kõnekäändude võrdlus
Sild, Katrin  - Matemaatilised võistlused
Sokman, Lea  - Omaloominguline raamat
Soonsein, Sirje  - Raamat "Minu vanavanemate lood"
Tiks, Sille  - Muusika teemalised ristsõnad
   - Omaloominguline pala või laul
Uustalu, Hille  - Austraalia (ingliskeelne viktoriin, selle läbiviimine)
   - "POWER IN ME" - omalooming
Vares, Marika  - Õpilaspäeviku vahelehed
   - (Foto)näituse korraldamine
Veber, Õie  - Helkur
Vilkmann, Kätrin  - Maastikumängud algklasside õpilastele (1.-3. klass)
Voltri, Riina  - Fotoromaan/lavastus "Keskaegses kloostris"
   - Fotolugu "Keskaegne Tartu"

 

Loovtööd Tartu Hansa koolis

 

Alus: Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö üheks põhikooli lõpetamise tingimuseks (Põhikooli riiklik õppekava, 2011).

 

 1. Mõiste ja eesmärgid

1.1. Loovtööks loetakse individuaalselt õpilase poolt läbiviidud projekti, üritust (rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, spordipäeva vm), näitust, muusikateost (laul, instrumentaalpala vm), kunstitööd (maal, skulptuur vm), luule- või proosakogumikku, kirjutatud ja lavastatud etendust või  kontserti, videofilmi, õppematerjali loomist, herbaariumi, kooli ajalehte või muud taolist tööd. Loovtööks ei loeta referaati.

1.2 Erandkorras võib suuremahulist projekti teha ka mitmekesi.

1.3 Loovtööd on võimalik teha järgmistes põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud ainetevaldkondades: keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

1.4 Loovtöö viiakse läbi 8. klassis.

1.5 Loovtöö eesmärkideks on:

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;
 • arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;
 • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
 • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arengut.

1.6 Loovtöö pealkiri kantakse põhikooli lõputunnistusele.

 

 1. Teema ja juhendaja

2.1.  Õpilane valib endale loovtöö teema ja juhendaja 7. klassis, hiljemalt maikuu lõpuks.

2.2. Üldjuhul on juhendajaks aineõpetaja(d), kuid erandjuhul võib lisaks aineõpetajale olla  juhendajaks ka  loovtöö teemat valdav spetsialist.

2.3. Ühel juhendajal võib olla juhendada kuni 2 loovtööd.

2.4. Juhendaja ja õpilase vahel on kohustuslik täita loovtöö valmimise ajakava (vt Loovtöö valmimise ajakava), mis kindlustab loovtöö õigeaegse valmimise. Ajakava esitatakse koos loovtöö raportiga.

2.5. Juhendaja:

 • aitab õpilast teema täpsel sõnastamisel ja tegevusplaani koostamisel;
 • soovitab kirjandust ja annab suuniseid info leidmiseks;
 • jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist;
 • nõustab õpilast kaitsmisel esitluse edukaks läbiviimiseks;
 • on õpilasele abiks loovtöö esitlemise vormi valikul.

 

 1. Läbiviimine ja vormistamine

3.1. Loovtöö tehakse individuaalselt.

3.2. Loovtöö (sh raport) peab olema valmis märtsikuu alguseks.

3.3. Retsensent ja kaitsmiskomisjon tutvub loovtööga (sh raportiga) 10 päeva jooksul pärast loovtöö esitamistähtaega.

3.4 Loovtöö lõpeb kaitsmisega kaitsmiskomisjoni ees aprillikuus.

3.5. Õpilane koostab loovtöö raporti (vt Loovtöö raporti näidis), mis koosneb järgmistest osadest:

 • tiitelleht (kooli nimetus, töö pealkiri, autor, juhendaja, aasta);
 • sisukord (töö alajaotused);
 • sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus) 0,5-1 lehekülge;
 • töö põhiosa (teooria, töö käik, kasutatud meetodid) 1-6 lehekülge;
 • kokkuvõte (hinnang tehtud tööle, põhijäreldused, eesmärkide täitmine) 0,5-1 lehekülge;
 • kasutatud kirjanduse loetelu;
 • lisad (vajadusel).

3.6. Loovtöö raport on köidetud mapi vahele.

3.7. Loovtöö kaitsmine:

 • lühiettekanne (5-10 minutit) oma loovtööst;
 • ettekannet on soovitatav näitlikustata (PowerPoint, fotod, film vm);
 • selgitatakse oma töö eesmärki ja põhjendatakse teema valikut;
 • selgitatakse kasutatud meetodeid, tööd ennast;
 • esitatakse kokkuvõte: milleni jõuti, kas eesmärgid täideti.

3.8. Loovtöö kaitsmise ebaõnnestumise korral antakse õpilasele võimalus töö täiendamiseks ja määratakse uus kaitsmise aeg.

 

 1. Loovtöö hindamine

4.1. Loovtöid hinnatakse hinnangutega ,,arvestatud“ või ,,mittearvestatud.“

4.2. Hinde kujunemisel võetakse aluseks loovtöö hindamisjuhend (vt Loovtöö hindamisjuhend).

4.3. Lõpliku tulemuse otsustab kaitsmiskomisjon kinnisel istungil.

4.4. Tulemus tehakse teatavaks hiljemalt järgmisel koolipäeval.

Alamkategooriaid