triibud.png

Sel nädalal lisati Tervist Edendavate Koolide võrgustikku ka meie kool. Oleme teinud tööd tervise edendamise nimel nii õpilaste kui ka õpetajate seas ning seda tunnustati.


alt


Tervist Edendav Kool

Eesmärk

Luua kõigis Eestimaa üldhariduskoolides soodsad eeldused ja tingimused tervistedendavate koolide ideoloogia rakendamiseks.

Alaeesmärgid:

  • Tõsta koolide teadlikkust tervist toetava keskkonna loomise võimalustest ja teedest
  • Muuta koolide suhtumist tervistedendava koolikeskkonna arengusse
  • Motiveerida koole tervisepoliitika rakendamisele ja tervist edendava tegevuse integreerimisele õppekavades ja igapäevaelus

Indikaatorid:

  • Eestimaa TEK arv (vastavus TEK kriteeriumidele)
  • Läbiviidud küsitluse tulemused koolikeskkonna ja suhtumiste kohta
  • Laste ja noorte tervisekäitumise uuringu andmed

Sihtgrupid:

Kooliõpilased, õpetajad, koolijuhid, kooli personal,