triibud.png

eKooli on võimalik siseneda veebiaadressi abil, milleks on: www.ekool.ee

Mis on eKool?
eKool on internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi, lapsevanemaid. Süsteemi tähtsaimaks osaks on klassipäevik, milles on õpetaja poolt sisestatud hinded, tunni sisu kirjeldused, kodused ülesanded, puudumised, hilinemised, märkused ning kontrolltööde ajad.


NB! Alates 23.03.2009 pole eKooli enam võimalik kasutada brauseriga Internet Explorer 6 (või sellest varasemate versioonidega). Kasutamise jätkamiseks on tarvis brauser uuendada või asendada mõne muu brauseriga (näiteks Mozilla Firefox, eestikeelne Firefox).

Kui eKool räägib Sinuga võõras keeles, siis leiad selle muutmise võimaluse vajutades oma nimele, seejärel "Show settings" ja valik "change language".

 

Esitatud liitumistaotlused kinnitatakse kolme tööpäeva jooksul.


NB! Palun kontrollige enne taotluse esitamist andmete täpsust ja õigekirja!

Seoses ümberkorraldustega võivad juhendid olla ebatäpsed.
Loodame mõistvat suhtumist ja kannatliku meelt.

 

Puudumiste tüübid

Kood
Kirjeldus
-
puudumine (põhjuseta)
+
hilinemine (põhjuseta)
P
kodused põhjused (põhjusega)
K
koolist lubatud puudumine (põhjusega)
H
haige (põhjusega)
D
distantsõpe (põhjusega)

 

Käitumise ja hoolsuse hindamine

 
Kood
 
Kirjeldus
E eeskujulik
H
hea
R
 
rahuldav
 
 
MR
mitterahuldav
!
kodune töö tegemata

 

Aine hindamine

Kood
Kirjeldus
5
väga hea
4
hea
3
rahuldav
2
puudulik
1 nõrk
x
töö sooritamata
 
 

 

Tundide ajad

1.     8.00 -   9.05  
2.     9.15 - 10.20  
3.   10.30 - 11.35 Söömas käivad õpilased lennupõhiselt selleks ettenähtud aegadel
4.   11.45 - 12.50  
5.   13.00 - 14.05  
6.   14.15 - 15.20  
7.   15.30 - 16.35  
8.   16.45 - 17.50  
9.   18.00 - 19.05  
10. 19.15 - 20.20  

 

 

Trimestrite ajad põhikoolile 2020/2021. õppeaastal

I trimester 01.september 2020 kuni 30. november 2020;

II trimester 01. detsember 2020 kuni 14. märts 2021;

III trimester 15. märts 2021 kuni 13. juuni 2021.

 

Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

I vaheaeg    19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;

II vaheaeg  23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;

III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28. veebruar 2021. a;

IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

* Perioodipõhiste vaheaegade kehtestamine tagab õpilastele kindla õppimise ja töötamise rütmi
  (7 nädalat õppetööd, 1-2 nädalat puhkust).

 

Koolitädi lukustab rõivistud kl 9.00, avab vahetundideks ukse vaid neile, kellel on algamas kehalise kasvatuse tund.

NB! Kui õpilane peab koolist tundide ajal lahkuma, siis ta peab esitama kirjaliku tõendi kas kooliarstilt, direktsiooni esindajalt või klassijuhatajalt, aineõpetajal ei ole sellist õigust.

Kõik laekunud tõendid (load koolitundidest lahkumiseks) toob koolitädi nädala lõpuks õppealajuhatajale. Rõivistu peauksed avatakse pärast 6. tundi.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Põhikooli kiitusega lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega sellele 9. klassi lõpetajale, kellel on kõikides lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne „5“ ning käitumine „eeskujulik“.

Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ autasustatakse põhikooli lõpetajaid, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on „5“, nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt rahuldav.


8. klassi õpilane sooritab loovtöö

 

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Loe tasemetööde kohta lisainfot Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Innove koostab järgmiseid tasemetöid.

Tasemetööd I kooliastme kohta:

 • 4. klassi õpilastele matemaatika;
 • Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;
 • vene õppekeelega kooli õpilastele vene keel;
 • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme kohta:

 • eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;
 • 7. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;
 • vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö;
 • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”.

2019/20 - Meie kool liitus Liikuma Kutsuvate Koolidega. Alates 16.03.2020 oli kogu kool distantsõppel. Ebatavaline aeg lõi ebatavalise võimaluse - 1. aprillil sai igaüks, kes soovis, tantsida kodus teistmoodi Kaera-Jaani. Sellest toredast tantsust valmis vahva video.

2018/19 - Hansa Kooli juubeliaasta. Toimusid mitmed TaHK 5 aastapäeva sündmused (nt vilistlaste pidu koolimaja 40. juubeli tähistamiseks, spordivõistlused, kontserdid, TaHK 5 ajatelg, kunstinäitus ja perepäev). Eelkooliga paralleelselt alustas tööd Lastevanemate Kool. Igal trimestril toimus spordipäev– sügisel TÜ staadionil, kus osales külalisena ka kooli vilistlane Rasmus Mägi; talvel oli kogu koolipere Tähtveres kas suusatamas või uisutamas; kevadel toimusid orienteerumisvõistlused. Laulupeo 150. sünnipäeva tähistasid ka meie kooli lauljate ja tantsijate kollektiivid. Osaleti Tartu laulupeol ja tantsupäeval „Loodud jääma“ ning Tallinnas XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“. Väga eduka prooviperioodi tulemusena said võimaluse pidudel osaleda meie kooli mudilaskoor, poistekoor, lastekoor ning 6. kl ja 7.–9. klasside õpilaste rahvatantsurühmad. Õpilasi juhendasid õpetajad Sille Tiks, Katrin Aasmäe, Lea Laurimäe ja Marius Aave.

2017/18 - Kogu õppeaasta jooksul toimus pilliprojekt koostöös Tartu 2. Muusikakooliga „Ei pilli ma, Vaid mängin pilli ma“. Kõik TaHK 1. klasside õpilased said mängida kolme erinevat pilli valikust: klaver, akordion, viiul ja ukulele. Eestile kingiti 100. aastapäeva puhul õpihimulisemad ja tegusamad noored. Võimalus oli oma silmaringi avardada TaHK 1. korruse koridoris (avati ajatelg „Eesti läbi 100 aasta“) ja õppekäikudel (sh KIK- ja PRIA projektide toel). Uusi teadmisi sai kooli kutsutud erinevate oma ala spetsialistidega kohtudes – koolitundides käis 100 külalist (sh ka e-külalistunnid). Filmihuvilised said osa eesti filmi pärastlõunatest. Esmakordselt toimus meelerahu ja muusika laager (MUMELA) poistekoori poistele. Laagris õpiti Vaikuseminutite harjutusi, ühislauluna õpiti selgeks „Tiigrikutsu“ ja tehti muudki põnevat. MUMELA projekt jätkub ka järgnevatel aastatel.

2016/17 – I kooliastme õpilased kolisid lennupõhistele õpialadele I ja II korrusel, kus on võimalik läbi viia koolitunde avatud klassiruumi metoodika järgi. Meie kooli liitus VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga. kõige aktiivsemad osalejad olid 1.d klass ja õp. Ingrid Jõgi ning 1.c klass õp. Alvi Poolak. I ja Ii kooliastme õpilased osalesid Ettevõtlusküla rollimängus „Ettevõtlik pere“. Kõik meie kooli klassid said KIK-i projekti raames osaleda kahel loodusprogrammil ja neli klassi said osaleda matkaprojekti toel toimunud 3-päevastel metsamatkadel.

2015/16 - Õppeaastaks valmib IV korruse A-korpuse remont ja sellel alal hakkavad toimuma avatud klassiruumi metoodika järgi II kooliastme matemaatika, loodusainete, muusika-ja kunstiõpetuse tunnid.

2015. aasta 16. mail toimus Tartu Hansa Kooli esimene minihansa perepäev, kus sai oma oskusi arendada erinevates töötubades (nt patsipunumine, sõlmede sidumine, hammaste tervishoiu ja loodustarkustega tutvumine), koos valmistada rekordi-torti, osaleda aardejahis, nautida õpilaste esinemist välilaval, kaubelda laadal, osa saada sportlikest tegevustest ning maitsta erinevate kohvikute küpsetisi. Loodetavasti panime selle üritusega aluse kooli uuele traditsioonile ning perepäevad hakkavad toimuma ka edaspidi.

2014/15 -  märtsis toimus I kooliastme õpilaste draamafestival, kus iga klass sai kaaslastele esitada ühe näitemängu. Oma jõududega valmisid kostüümid, lavakujundused, kavad ning kõik muu tarvilik. Kõik etendused olid omamoodi vahvad ning pakkusid lusti nii tegijaile kui publikule.

2014/15 -  viidi läbi mitmeid vahvaid koolielu rikastavaid projekte: muusika-aastale pühendatud JUTUPÄEV, minihansa PEREPÄEV koos rohkete töötubadega, tervist väärtustav SÜDAMERÜTMI päev, mõtte-erksust arendav LAUAMÄNGUDE päev ning karjääriõpetusele keskendunud TEGIJATE päev.

2014/15 - Tartu Hansa Koolis tegutseb huvijuht Helena Stambergi eestvedamisel õpilasesindus (ÕE), mil e ülesanne on kaitsta ja esindada õpilaste huvisid, korraldada õpilastele huvitavaid sündmusi, esindada õpilaste arvamust kooli hoolekogus ja juhtkonnas.

2014/15 - osalesid meie kooli 4.-8.klasside õpilased mitmetel toredatel rahvatantsupidudel: Tartumaa talvisel tantsupeol, Elva laste laulu- ja tantsupäeval, Kagu-Eesti tantsupeol, III meeste tantsupeol Rakveres. Kooli erinevatel pidudel rõõmustasid meid oma rahvatantsuoskustega kõik 1.-7.klassi õpilased, sest folkloori tundides, kus õpitakse rahvatantse, osalevad kõik õpilased. Meie kooli lapsed oskavad tantsida!

2014/15 - alustati uue nimetusega õppeainete, Meie meel ja Silmaring, õpetamist. Meie meel on kõigi põhikooli õpilaste tunniplaanis 2 tundi nädalas ning sel e õppeaine raames õpetatakse: inimeseõpetust, suhtlemisõpetust, majandusõpetust, arvutiõpetust, karjääriõpetust, inglise keele kõnekeelt (3.kooliastmes). Silmaringi tunnid toimuvad I kooliastme õpilastele ja on kavandatud tunniplaani ringitundidena selleks, et õpilased saaksid võimaluse tutvuda erinevate põnevate valdkondadega, et leida edaspidiseks mõni huvipakkuv ala, millega hobikorras süvendatult edasi tegeleda. Igal trimestril saavad õpilased osaleda erineva sisuga tundides, näiteks meisterdamise, loodusesõprade, matkatarkuste, mõttemängude, filmikunsti, robootika, sõnakunsti, väikekandle või loova liikumise tundides.

1. augustist 2014 on meie kool põhikool ja kannab uut nime Tartu Hansa Kool.

2013/14 - TKoG ajaloos viimast, 35. aastapäeva tähistati etendusega „Linna otsas“ (autorid A. Kivirähk/ L. Ots). Kooli lõpetas 34. lend, 59-st lõpetajast said 5 hõbemedali. Kooli lipp kingiti Eesti Rahva Muuseumile.  Mudilas-, poiste- ja lastekoor ning kolm 5.-6. klasside rahvatantsurühma osa-lesid laulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg.“

2012/13 - Sügisel toimus koolis õpetaja Merike Kilgi ja õpetaja Riina Voltri eestvedamisel loovtööde ideelaat, kuhu olid kutsutud kõikide Tartu koolide õpilased ja õpetajad. TKoG eestvedamisel sai teoks Annelinna koolide laulu- ja  tantsupidu. Toimus kunsti- ja käsitöönäitus „Kommertsiõu II“. Asutati õpetajate rahvatantsurühm „Ladvaubinad“, juhendajaks õp. Lea Hanni. Kooli lõpetas 33. lend. 58-st lõpetajast sai 1 kuld- ja 2 hõbemedali.“  

2011/12 - Kooli asus juhtima Liina Karolin-Salu. Arendusjuhina alustas tööd Mart Kand ja huvijuhina asus tööle Helena Stamberg. Kevadel toimus esmakordselt heategevuskontsert „Kuula, vaata, jaga!“, kus esinesid kooli vilistlased, õpetajad ja õpilased laulude ja tantsudega. Kogu koolipere lõi kaasa „Teeme ära!“ üritusel. Esmakordselt kooli ajaloos koostasid ja kaitsesid kõik 7. klasside õpilased oma loovtöid. 

2010/11 - Õppealajuhatajana asus tööle Liina Karolin-Salu. Meie kooli suurepärased koorid - mudilaskoor, poistekoor, lastekoor ja segakoor - osalesid õpetajate Sille Tiksi  ja Katrin Aasmäe juhendamisel XI koolinoorte laulu- ja tantsupeol „Maa ja ilm“. Õpetaja Elle Kaljuste eestvedamisel sai teoks kooli kunsti- ja käsitöönäitus „Kommertsiõu.“ Kevadel toimus esmakordselt tänuüritus TKoG tublidele õpilastele.  

2009/10 - kooli lõpetas 30. lend. 66-st lõpetajast said 3 kuld- ja 1 hõbemedali.

2008/09 - kooli 30. sünnipäevapidu Vanemuise Kontserdimajas. Kõik meie koorid pääsesid üldlaulupeole.

2007/08 - meie kool korraldas ülelinnalise 4. klasside õpioskuste olümpiaadi, kus osales 17 võistkonda erinevatest Tartu linna koolidest. TKoG 4. klasside võistkond saavutas I koha.

2006/07 - oli koolis nn kaunite kunstide aasta: toimus kunsti- ja käsitöönäitus "Kommertsiõu". 17 õpilastööd valiti ülevabariigilisele kunstinäitusele "Õuepuu". Koolinoorte laulupeole "Ilmapuu lävel" sõitsid meie tublid koorid, kelle laulu hinnati järgmiste kategooriatega: mudilaskoor - I, poistekoor - II, lastekoor - I ja segakoor - II.
Kooli lõpetas 27.lend. 70-st lõpetajast 3 said kuld- ja 2 hõbemedali.

2005/06 - kooli asus tööle sotsiaalpedagoog ja uus õppealajuhataja Marika Vares. 9. klasside õpilased osalesid Euroopa Kevadpäeva Ajaveebide võistlusel, kus nad saavutasid I koha ja võitsid reisi Brüsselisse. Rõõmustasime kooli vilistlase Kristiina Smiguni kuldsete saavutuse üle Torino Taliolümpiamängudel.

2004/05 - esmakordselt on 1. klassides vaid 24 õpilast. 

2003/04 - kooli 25. sünnipäevaaasta. Valmis judo-saal. Kooli toitlustamisega hakkas tegelema firma Fazer Amica

2002/03 - avati II arvutiklass

2001/02 - toimus I TKoG õpilaskonverents. Kooli võistkond osales Põhjamaade Koolispordi Festivalil Taanis, kus võistkond saavutas II koha kergejõustikus ja IV koha sulgpallis.

2000/01 - toimus esimene jõuluball gümnaasiumiastmele ja õpetajatele. Liitusime rahvusvahelise koolide koostööprojektiga COMENIUS "SOS - päästke meie mered".

1999/2000 - õpetajate Ana Valdmanni ja Õie Veberi eestvedamisel viidi läbi ülekooliline tervistedendav projekt "Olla nii terve kui võimalik". Koolis asus tööle psühholoog.

1998/99 - kooli 20. sünnipäevaaasta. Ilmus kirjanduslik almanahh, mille seadsid kokku õpetajad Astrid Aus ja Merike Kütt.

1997/98 - kool sai Interneti püsiühenduse. Kõrgkoolides jätkas õpinguid 94% lõpetajatest.

1996/97 - valiti esmakordselt TKoG õpilasomavalitsus.

1995/96 - kool hakkas kandma nime Tartu Kommertsgümnaasium.

1994/95 - abiturient Kristina Smigun võitis I koha Falunis juunioride maailmameistrivõistlustel suusatamises.

1993/94 - avati esimene arvutiklass.

1992/93 - kooli 15. aasta. Korrastati süsteemi, et jätkata süvendatult võõrkeelte ja valik- ning vabaainete kaudu majandusainete õpetamist.

1991/92 - toimus ainulaadne 1. septembri avaaktus päikeseloojangul tiigi kaldal. Toimus esimene jõulukontsert Pauluse kirikus. Segakoori 10. aastapäeva kontserdil TÜ aulas kõlas kooli laulu esiettekanne (autor H. Tarvo).

1990/91 - kooli asus juhtima direktor Priit Hänni.

1989/90 - Septembris alustasid 2.a ja 2.b klassi õpilased vene keele asemel inglise keele õppimist süvaainena.

1988/89 - kool sai 10-aastaseks. Meie kooli sümbol öökull avas oma teise silma, mis tähendas, et ollakse juba suuremad ja targemad.

1987/88 - toimus ajalooline suur hüpe - muutusid klasside numbrid, nt 7. klassist sai 9. klass.

1986/87 - keskkooli lõpetajad kinkisid koolile mälestuseks õue lipuvardad.

1985/86 - lõpetajad kinkisid koolile lipu. Eestis anti esmakordselt välja keskkoolilõpetajatele hõbemedaleid. Meie kooli lõpetas hõbemedaliga 7 õpilast, nende hulgas ka praegune õpetaja Ilona Borotkin.

1984/85 - Rapla karikaturniiril saavutas III koha kooli korvpallimeeskond: Tarvi Uusen, Kaido Paal, Indrek Karp, Indrek Parmasto, Urmo Laas, Toomas Tralla.

1983/84 - koolirühm saavutas EÕM-i lauluvõistlusel I koha (õp Tiiu Millistfer).

1982/83 - I sõprusfestival. Külla tulid Kaunase 12., Daugavpilsi 12. ja Leningradi 1. Keskkool.

1981/82 - kooli ajaloos esimene kuldmedal - Mare Janneste.

1980/81 - õppeaastal oli õpilaste arv üle 1700.

1979/80 - Tartu 12. Keskkooli lastekoor osales esmakordselt laulupeol.

Kooli esimeseks direktoriks sai Valter Johanson, õppealajuhatajateks Maie Buraeva ja Aave Kõrgesaar. Kooli sümboliks sai öökull, kellel üks silm oli kinni ja teine avatud.

Tartu 12. Keskkooli avaaktus toimus 1978.aasta 1. septembril.           

Miks on meie kool Tartu Hansa Kool?

Meie kool asub Tartus, Tartu on endine Hansalinn.

Meie kool asub peaaegu Emajõe ääres, Emajõel kulges Hansa kaubatee.

Meie kooli varasem nimi (Kommertsgümnaasium) viitas kaubandusele, Hansa Liit oli keskaegne kaupmeeste liit. Meie koolis õpetatakse Meie meele õppeaine raames kõigis klassides ka natukene majandust. Meie kooli õpilased saavad kauplemiskogemuse iga-aastastel õpilaslaatadel.

 

 

Tartu Kommertsgümnaasium on majandusainete süvaõppega kool.

TKoG on olnud aastaid Tartu linna parimate koolide hulgas riigieksamite tulemuste, olümpiaadidest osavõtu, konkursside võitjate ja gümnaasiumi lõpetajate kõrgkoolides edasiõppimise poolest.

 

Tartu Kommertsgümnaasiumi uus logo on loodud 1997.a

 

 

Tartu 12. Keskkooli endine sümbol loodi 1978 aastal. Kuni 1988 aastani oli "ÖÖKULLIL" üks silm suletud. Teine silm avanes meie kooli kümnenda aastapäeva puhul.