triibud.png

Tartu Hansa Koolis alustab tööd 14. septembrist 2020. a koolivalmidust toetav EELKOOL kõigile 6-7aastastele lastele, kes tulevad 2021. a sügisel 1. klassi.

2020-2021 õa eelkooli registreerimisvorm asub SIIN

Eelkooli õpetajad: Info lisandub

Kokku saadakse 28-l korral, esmaspäeviti kl 16.30 – 18.30:

I poolaastal

II poolaastal

14., 21., 28. september 2020

05., 12. oktoober 2020

Sügisvaheaeg 19.10. – 25.10.2020

26. oktoober 2020

02., 09., 16., 23., 30. november 2020

07., 14., 21. detsember 2020

Talvevaheaeg I 23.12.2020 – 10.01.2021

11., 18., 25. jaanuar 2021

01., 08., 15. veebruar 2021

Talvevaheaeg II 22.02.2021 – 28.02.2021

01., 08., 15., 22., 29. märts 2021

05., 12. aprill 2021

Kevadvaheaeg 19.04.2021 – 25.04.2021

26. aprill 2021

Eriti oodatud on kodused lapsed (nende eest tasub Tartu Linn), kuid oodatud on ka lasteaialapsed (tasub lapsevanem).

Eelkooli eesmärkideks on:

1) aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning koolis edukaks toimetulekuks

2) anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes

3) tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed

Tunniplaanis on 3 tegevustundi (35 minutit), kus loetakse, kirjutatakse, arvutatakse, arendatakse käelist tegevust ja mängitakse arendavaid mänge. Tundide vahel on liikumispausid.

Esimene kokkusaamine on esmaspäeval, 14. septembril kell 16.15 eelkooli klassis, 1.korrusel A korpus. Nimekirjad on klassi ukse kõrvale üles riputatud.

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud, pinali (harilik pliiats, 6 värvipliiatsit).

Eelkooli õppemaksu tasumine poolaasta kaupa (arve saadetakse raamatupidamisest lapsevanema e-posti aadressil):

I poolaastal (14 õppepäeva) 50,40 €

II poolaastal (14 õppepäeva) 50,40 €

Lisaks veel kogu õppeperioodi eest õppematerjali tasu (20 € terve õppeaasta kohta, lisatakse I poolaasta arvele)

Arved saadetakse 2020. a oktoober ja 2021. a aprill.

Lisainfo telefonil 7461 739 või e-post kool@hansa.tartu.ee

Olete oodatud!

kk nr 163 / 30.09.2016. a

Kinnitatud

Direktor Liina Karolin-Salu

AMETIJUHEND

 

 1. ÜLDANDMED

1.1. Ametinimetus                  Klassijuhataja

 

 1. STRUKTUUR

2.1. Vahetu juht                     Õppejuht

2.2. Asendamine                    Õpetaja äraolekul asendab teda direktsiooni poolt määratud teine õpetaja, kellega võimaluse korral õpetaja on tööülesannete osas on kokku leppinud.

 

 1. ÜLDSÄTTED

3.1. Klassijuhatajate tööd koordineerib kooli õppejuht.
3.2. Klassijuhataja eesmärk on luua ja hoida edukaid töiseid suhteid kooli ja kodu vahel.
3.3. Klassijuhataja missioon on kujundada kooli head mainet lapsevanemate ja õpilaste silmis.

 1. PÕHIÜLESANDED

Klassijuhataja täidab viit põhiülesannet: kooli esindamine, informatsiooni vahendamine, asjaajamine, juhendamine ja nõustamine.

4.1. Kooli esindamine

Klassijuhataja kujundab läbi suhtlemise kooli mainet.

4.1.1. Loob vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, aineõpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õppe ja kasvatusega seotud osaliste vahel.

4.1.2. Kohtleb kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning isikupära.

4.1.3. Klaasijuhataja esindab kooli juhatatava klassi õpilaste ja nende vanematega suhtlemisel.

4.1.4. Klassijuhataja teavitab õpilasi ja lapsevanemaid kooli asjaajamistavadest, käitumis-normidest ning traditsioonidest.

4.1.5. Klassijuhataja on koolile lojaalne ja suhtlemisel neutraalne. Klassijuhataja ei kahjusta õpilase, lapsevanema ja aineõpetaja vahelises konfliktis ühegi osapoole mainet. Vajadusel kaasab olukorra lahendamisse kooli tugimeeskonna/õppejuhi.
4.1.6. Klassijuhataja kohtub lapsevanemaga eelnevalt kokkulepitud ajal.

 

4.2. Informatsiooni vahendamine

4.2.1. Klassijuhataja annab tagasisidet lapsevanematele nende lapse õppimistulemuste, käitumise ja õppetöös osalemise kohta. Infot õpiprobleemidest edastab klassijuhataja lapsevanemale esimesel võimalusel.
4.2.2. Klassijuhataja korraldab vajadusel aineõpetaja ja lapsevanema vahelisi kohtumisi, kui seda soovib lapsevanem ja/või aineõpetaja.
4.2.3. Klassijuhataja teavitab taasesitamist võimaldavas vormis (kirjalikult) õpilasi ja lapsevanemaid neile suunatud õppenõukogu ja kooli juhtkonna otsustest.
4.2.4. Klassijuhataja edastab õpilaselt ja/või lapsevanemalt koolielu puudutavates küsimustes saadud  informatsiooni vajadusel kooli juhtkonnale .
4.2.5. Klassijuhataja tagab konfidentsiaalsuse õpilase ja lapsevanema kohta käiva informatsiooni  haldamisel

4.2.6. Kolmandatele isikutele konfidentsiaalse informatsiooni andmine on lubatud vaid osapoolte  nõusolekul.

4.2.7. Klassijuhataja annab oma tegevuse ja talle määratud klassi kohta aru kooli juhtkonnale ja/või õppenõukogule.
4.2.8. Klassijuhataja koostab oma klassi õpilaste kohta koolile esitatud infopäringute algmaterjalid, mille päringu saanud spetsialist või juhtkonna liige edastab teistele instantsidele (sotsiaaltöötajad, nõustamiskomisjonid, politsei, ajakirjanikud jms).


4.3. Asjaajamine

4.3.1. Klassijuhataja täidab kooli direktori ja õppenõukogu otsuseid.
4.3.2. Klassijuhataja tagab kogu enda poolt kirjalikult väljastatava informatsiooni korrektse vormistuse.
4.3.3. Klassijuhataja hindab oma klassi õpilaste käitumist igas trimestris ning oskab neid hinnanguid õpilastele ja lapsevanematele põhjendada.

4.4. Juhendamine ja nõustamine

4.4.1. Klassijuhataja juhendab õpilast selleks, et ta tuleks koolieluga edukalt toime, mis võimaldab võimete kohaste õpitulemuste saavutamise.

4.4.2. Koolielu välistes valdkondades saab klassijuhataja vaid nõustada, st kuulab õpilase ja/või lapsevanema ära ja vajadusel soovitada pöörduda vastava ettevalmistuse saanud spetsialisti juurde (psühholoog, sotsiaaltöötaja, aineõpetaja, logopeed, arst, politseinik jne).

4.4.3. Klassijuhataja viib läbi individuaalseid vestlusi oma klassi õpilaste ja lapsevanematega.

4.4.4. Klassijuhataja viib läbi igal õppeaastal vähemalt ühe lastevanemate koosoleku. Koosolekul räägitust informeeritakse lapsevanemaid (e-kooli, e-maili või mõne muu kanali kaudu).

 1. ÕIGUSED
  5.1. Klassijuhatajal on õigus saada aineõpetajalt jooksvalt informatsiooni oma klassi õpilaste õppimise kohta.

5.2. Aineõpetaja ja klassijuhataja vahelise info vahetuse algatajaks võivad olla mõlemad osapooled.

 1. VASTUTUS

6.1. Klassijuhataja vastutab kõigi eelpool nimetatud põhifunktsioonide täitmise eest.

 1. AMETIJUHENDI MUUTMINE

Ametijuhend vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse igal õppeaastal.

Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma: /allkiri, ees- ja perekonnanimi, kuupäev/

 

 

kk nr 163 / 30.09.2016. a

Kinnitatud

Direktor Liina Karolin-Salu

 

AMETIJUHEND

 

 1. ÜLDANDMED

1.1. Ametinimetus                  Õpetaja

 

 1. STRUKTUUR

2.1. Vahetu juht                     Õppejuht

2.2. Asendamine                    Õpetaja äraolekul asendab teda direktsiooni poolt määratud teine õpetaja, kellega võimaluse korral õpetaja on tööülesannete osas on kokku leppinud.

 

 1. ÜLDSÄTTED

3.1. Määratakse ametisse ja vabastatakse ametist direktori poolt.

3.2. Õpetaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest, Haridusministeeriumi normatiivdokumentidest, kooli direktori käskkirjadest, kooli töösisekorraeeskirjadest ja kodukorrast, riiklikust ja kooli õppekavast, käesolevast ametijuhendist.

3.2. Tööaeg 35 tundi nädalas.

 

 1. PÕHIÜLESANDED

4.1. Õpilaste õpetamine ja kasvatamine, tuginedes õpetaja ja õpilase vastastikusele lugupidamisele.

4.2. Võimaldada õpilasel omandada riikliku ja kooli õppekava nõuetele vastav haridus ning suunata õpilane selle omandamisele.

4.3. Oma töös lähtub õpetaja järgmistest eesmärkidest:

 • hariduse väärtustamine,
 • õpilaste isiksuslike omaduste arendamine,
 • õpilastes Eesti Vabariiki austava suhtumise kujundamine,
 • õpilastes kaasinimest austava suhtumise arendamine.

 

 1. KOHUSTUSED

5.1. Õpetaja töö planeerimise aluseks on kooli õppekava. Lähtuvalt selle üldosast koostab õpetaja töö- ja ainekava.

5.2. Täidab vastastikkusel kokkuleppel kooli juhtkonnaga täiendavaid ülesandeid:

 • klassijuhatamine;
 • õpilasürituste organiseerimisel abistamine ja neil osalemine;
 • õpilaste saatmine ekskursioonidel, matkadel, aineolümpiaadidel ja teistel kooli esindavatel ja koolis toimuvatel üritustel;
 • korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
 • osaleb korrapidamises vastavalt graafikule;
 • muud individuaalselt kokkulepitud ülesanded.

5.3. Valmistub hoolikalt igaks õppetegevuseks ja igaks ainetunniks.

5.4. Teatab õpilastele õppetrimestri alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku,  nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted. Hindamisel arvestab õpetaja õpilase ealisi iseärasusi ja õpilase arengut. Hindamine peab olema jaotatud võrdselt kogu trimestri jooksul.

5.5. Õpetajal on keelatud omavoliline tunni ärajätmine või lühendamine.

5.6. Täidab korrektselt ja õigeaegselt e-kooli (tunni toimumise päeval) ja ülejäänud koolidokumentatsiooni (töökava, ainekava jm).

5.7. Õpetaja analüüsib õpilase õppes osalemist, arengut ja õpitulemusi, annab oma analüüsi tulemuste kohta erinevatele osapooltele (õpilane, lapsevanem, juhtkond, kolleegid) adekvaatset ja mitmekülgset tagasisidet.

5.8. Õpetaja tagab tunnis sellise töökeskkonna, mis võimaldab igal õpilasel kaasa töötada vastavalt oma võimetele.

5.9. Õpetajal on oma kindlaks määratud järelvastamise ajad ning need tehakse teatavaks õpilastele ja lastevanematele.

5.10. Õpetaja võtab osa koolisisestest õppepäevadest ja koolitustest.

5.11. Õpetaja täidab tule- ja elektriohutuse eeskirju ja -juhendeid. Tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise.

5.12. Kasutab aine õpetamisel erinevaid õppemeetodeid.

5.13. Õpetaja osaleb kooli juhtimissüsteemis, eelkõige läbi õppenõukogu ja oma ainesektsiooni töös osalemisega.

 

 1. ÕIGUSED

6.1. Teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks.

6.2. Osaleda kooli juhtimises õppenõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu.

6.3. Pöörduda kooli hoolekogu poole ettepanekutega ja probleemidega, millele koolisiseses töös pole õnnestunud lahendust leida.

6.4. Saada juhtkonnalt kaitset koolivälise ebaõiglase süüdistuse (näiteks lapsevanemalt jne.) korral.

6.5. Valida õppevormid ja meetodid õppekavaeesmärkide täitmiseks.

6.6. Nõuda kooli juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite ja tehnika olemasolu ning töötingimuste tagamist.

6.7. Saada vajadusel täienduskoolitust.

6.8. Kõrvalised isikud võivad õppetunnis viibida ainult direktori või õppejuhiga  kooskõlastatult ja õpetaja isiklikul loal.

 

 1. VASTUTUS

7.1. Käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest.

7.2. Riikliku ja kooli õppekava nõuete täitmise eest.

7.3. Õpilaste igakülgse arendamise eest.

7.4. Õppedokumentatsiooni täitmise eest.

7.5. Õpilastele pandud hinnete objektiivsuse ja õigluse eest.

7.6. Õpilaste tervisekaitse ja ohutuse eest ainetundides ja üritustel.

 

 1. AMETIJUHENDI MUUTMINE

8.1. Ametijuhend vaadatakse üle ja uuendatakse vastavalt töökorralduse muudatustele.

 

 

Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.

 

_______________________________________________

(allkiri) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev)

 

Tähelepanu!

Koolikell ei helise.

 

Palume jälgida seinakellasid kooli koridorides ja klassiruumides. Palume isiklikud kellad (nii õpilaste kui ka õpetajate omad) seada nende järgi õigeks.

 

Kooli päevakavas on muutused, mis lühendavad koolipäeva:

 

1.tund         8:00 – 8:45

2.tund         8:55 – 9:40

Söögivahetund I kooliastmele (1.-3. klass)

3.tund 9:5510:40

Söögivahetund II kooliastmele (4.-6. klass)

4.tund 10:5511:40

Söögivahetund III kooliastmele (7.-9. klass)

5.tund 11:5512:40

6.tund         12:50 – 13:35

7.tund         13:45 – 14:30

 

NB! Tunni lõpetab õpetaja!

17. - 21. detsembri muutunud tunniplaan on nähtav õpilaste kooli infostendil.


Märts 2011Veebruar 2011


              

                          Aprill 2010                                                Oktoober 2010