triibud.png

Lastevanemate kool on mõeldud Tartu Hansa Kooli eelkoolis ja põhikoolis (1.-9.klass) käivate laste vanematele.
Lastevanemate koolis toimuvad aruteluringid erinevatel kooliga seonduvatel teemadel, et rääkida/arutleda üheskoos õppe- ja kasvatusteemadel, jagada kogemusi, saada infot ja uusi ideid. Teemade osas olete oodatud kaasa mõtlema.
Osalemiseks palume igakordselt ette registreeruda!

26.10.2020 etteregistreerimise link:
https://docs.google.com/forms/d/1A57Lg-wqt1r1cvpJknHj6nzQG1Qati2dsTN6bhpu3dI/edit

26. oktoobril toimub aruteluring teemal: Lapsevanema roll digitaalse kirjaoskuse kujundajana.

Tartu Hansa Kooli õpetaja ja Tartu Ülikooli õppejõud Mario Mäeots viib läbi seminari vormis arutelu, kus püüab ennekõike vastata järgmistele küsimustele: Mis on digitaalne kirjaoskus? Miks me  sellest räägime? Kas lapsed on juba sündides digitaalselt kirjaoskajad? Kuidas saab kodu panustada lapse digitaalse kirjaoskuse arengusse? Mida teeb kool digitaalse kirjaoskuse arendamiseks? Mis on küberhügieen?

Lugemiseks Mario Mäeotsa artikkel: „Digitaalne kirjaoskus, küberhügieen ja digitervis hariduses“
https://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/digitaalne-kirjaoskus-kuberhugieen-ja-digitervis-hariduses/?fbclid=IwAR2wjyOH59P9Sr-5KYl-BLaRVInZ5_RIdJya_FqC7T7nihsmIObIa9Kx-1U

Igakordne osavõtutasu on vaba annetus 1-3 eurot.

Toimumise kuupäevad I poolaastal: 05.10, 12.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12.2020.
Toimumiskoht ja kellaaeg: Tartu Hansa Kooli raamatukogu I korrusel kell 16:30-18:30.

Täpsem info: Katrin Tammine, katrintammine@hansa.tartu.ee, 7461 740

Häid mõtteid ja lugemissoovitusi lastevanematele:
https://rajaleidja.innove.ee/aga-mina-olen-teadlik-vanem/
https://www.innove.ee/category/blogi/
http://www.sinamina.ee/public/koolitused/tark_lapsevanem/index.html#!/
https://etv.err.ee/1127992/uus-maailma-koige-targem-rahvas
https://vikerraadio.err.ee/arhiiv/peresaade
https://tarkvanem.ee/abiks-vanematele/lugemissoovitused/
http://heaalgus.ee/tegevused/pereprogramm/
https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/
https://ideed.liikumakutsuvkool.ee/index.php/lapsevanemale

Koolivaheaeg

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium.

 

Koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kool rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemioloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust.

Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada.

 • Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane kohe koju saata. Kui perearst on saatnud teid Covid testile, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teada saamiseni. Õpilase või tema pereliikme positiivse COVID-19 diagnoosi saamisel tuleb esimesel võimalusel teavitada kooli direktorit (liina.karolin-salu@raad.tartu.ee).
 • Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti. Kui ühistranspordi kasutamine on vältimatu, siis kasutage kaitsemaski.
 • Oluline on hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolis on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas kaitsemaski, kindaid või muid isiklikke puhastus- või kaitsevahendeid, peavad need olema endal kaasas.
 • Eelistage puhkust Eestis ja vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.

 

Hajutatuse tagamiseks ja nakkuse leviku minimeerimiseks on 2020/2021 õppeaastal muudatused

Liikumine koolimajas

 • Lapsevanemad ja külalised on lubatud koolimajja ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga.
 • Parempoolses trepikojas (B) liigutakse ainult üles ja vasakpoolses trepikojas (A) ainult alla.
 • klassi õpilasi ootab klassiõpetaja kokkulepitud kohas kooli juures (8.00-8.05). Lapsed alustavad tundi õues ja koos minnakse hiljem rõivistusse. Koolipäeva lõpus toob klassiõpetaja lapsed samasse kohta tagasi (13.00-13.10).
 • klassi õpilased sisenevad koolimajja peauksest 8.00-8.05, lähevad rõivistusse, panevad ära üleriided, vahetavad jalanõud ja lähevad võimalikult kiiresti oma õppealale.
 • klassi tunnid algavad kell 8.00. Rõivistusse sisenevad õpilased alates kella 7.45st hoovipoolsest (A) uksest, panevad ära üleriided, vahetavad jalanõud ja lähevad võimalikult kiiresti oma õppealale.
 • 4.–9. klass tuleb koolimajja peauksest 15 minutit enne oma tundide algusaega. Õpilased panevad ära üleriided, vahetavad jalanõud ja lähevad võimalikult kiiresti õpperuumidesse.
 • Õpilased on kohustatud koolimajast lahkuma 15 minuti jooksul pärast õppetöö lõppu. Koolimajja võib peale õppetööd jääda üksnes eelneval kokkuleppel (konsultatsioonid, järelevastamised, arenguvestlused, ümarlauad, koolimajas toimuvad huviringid jms). Kogunemine rõivistutesse on keelatud.
 • Õpilane tohib koolipäeva sees väljuda koolimajast ainult õppetegevusega seotud eesmärkidel (liikumistunnid, tööõpetus TDK ruumides, õppekäigud jms).

 Vahetunnid ja toitlustus

 • Vahetund on vajadusel õppeasukoha vahetamiseks, liikumisel tuleb hoida distantsi. Õpilane veedab vahetunni koos oma õpperühmaga järgmise tunni õppekohas ja ei liigu mujal koolimajas. Eesmärgiks on tagada hajutatus ja kontakt ainult ühe lennu õpilastega.
 • Tualette saab kasutada vahetundides ja kokkuleppel õpetajaga vajadusel ka ainetunni ajal. Soovitavalt tuleks kasutada lähimat WC-d.
 • Toitlustamine toimub eriplaani alusel, korraga on söömas ühe lennu õpilased. Õpilasi teavitatakse söömise aegadest 1. septembril. Kooli kohvikut külastavad õpilased ainult oma klassi toitlustamise ajal. Kodust kaasa võetud toitu söövad lapsed oma klassi toitlustamise ajal sööklas.

Haigestumine koolipäeva jooksul

 • Õpetajal pöördub haigusnähtudega õpilase kojusaatmiseks kooliõe poole, kes võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanem võtab kohe ühendust perearstiga ja teavitab kooliõde saadud juhistest.

Õppekorraldusest

 • 1 – 3. klassil on õppetöö igal lennul oma õppealal, koolipäev kestab 8.00 – 13.00.

Klassidel on igal päeval kavas õue-/liikumistund ja toitlustamine lennupõhiselt (püüame tagada õpilaste kokkupuute ainult oma lennuga).

 • 4 – 9. klass

Hajutatuse tagamiseks on samaaegselt koolis viibivate õpilaste arvu vähendatud 1/3 võrra ja sellest tulenevad muudatused õppekorralduses.

II (4.-6.klass) ja III (7.-9. klass) kooliaste ei ole enamikus korraga koolimajas. Hommikul alustavad koolipäeva II kooliastme õpilased ja nende  tundide lõppedes III kooliaste.

Koolipäeva harjumuspärase pikkuse säilitamiseks (koolivälist huvitegevust silmas pidades) kasutame 4.-9. klassi õpilaste õppetöös 2/3 mahus kontaktõpet ja 1/3 mahus iseseisvaid kodus tehtavaid õppeülesandeid, mida õpetajad juhendavad distantsilt (e-koolis juhised, digikonsultatsioonid jms).

 • Kontaktõppe tunnid on koolimajas 65 minutit pikad. Tundide ajad on kooli kodulehel.
 • Kehalises kasvatuses on 1 tund kontaktõppena (riietumine + 45 minutit tunnitööd + pesemine ja riietumine) koolimajas ja 1 tund (45 minutit) õuetunnina õppetundide välisel ajal.
 • Karantiinis või haige laps saab kodus kaasa töötada tunniplaani järgsetes tundides, õpetaja paneb tunni alguseks eKooli õppetööks vajalikud juhised.

***

Olulised käitumisjuhised (tuginevad Tartu linna kriisimeeskonna juhistele)

 Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis jääb ta koju. Lapsevanem teavitab sellest klassijuhatajat ning võtab ühendust perearstiga. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel testima. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat perearsti otsusest.

Kui laps saadetakse Covid-testi tegema, tuleb olla kodus kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokkupuutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel  informeerida kooli direktorit lapse nakatumisest e-posti teel esimesel võimalusel. Haigestunud õpilase vanematel on võimalik võtta töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös, juhul kui õpilase tervislik seisund seda lubab.

 

Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis õpilase kojujäämine vajalik pole (kui õpilasel pole endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga, kes saab ta suunata testimisele. Kui pereliige on suunatud Covid testimisele, peab laps olema distantsõppel kuni testi tulemuse selgumiseni.

Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel kui lähikontaktsel (olnud nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda kaheks nädalaks koju ning järgida Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest kooli direktorit e-posti teel esimesel võimalusel.

Kui õpilasel endal ei ole haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema klassikaaslasi ja teisi temaga koolis kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata. Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal tekivad haigustunnused ning test annab positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada kooli direktorit e-posti teel.

Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, tuleb 14 päeva jooksul oma tervist väga tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse korral jääda koju ning võtta ühendust perearstiga.

Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud inimene (õpilane, töötaja, lapsevanem vm), siis  saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on olnud nakatunuga lähikontaktis.

Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate, palume eKoolis üle vaadata oma kontaktandmed (e-post ja telefon). Seetõttu palume veel kord klassijuhatajaid erinevatest riskidest kohe informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokku puutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

 

Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

 

Turvalist kooliaastat!

Tartu Hansa Koolis alustab tööd 14. septembrist 2020. a koolivalmidust toetav EELKOOL kõigile 6-7aastastele lastele, kes tulevad 2021. a sügisel 1. klassi.

Eelkooli õpetajad: Anne Kaljuste, Ilona Borotkin, Mari-Liis Tosmin

Kokku saadakse 28-l korral, esmaspäeviti kl 16.30 – 18.30:

I poolaastal

II poolaastal

14., 21., 28. september 2020

05., 12. oktoober 2020

Sügisvaheaeg 19.10. – 25.10.2020

26. oktoober 2020

02., 09., 16., 23., 30. november 2020

07., 14., 21. detsember 2020

Talvevaheaeg I 23.12.2020 – 10.01.2021

11., 18., 25. jaanuar 2021

01., 08., 15. veebruar 2021

Talvevaheaeg II 22.02.2021 – 28.02.2021

01., 08., 15., 22., 29. märts 2021

05., 12. aprill 2021

Kevadvaheaeg 19.04.2021 – 25.04.2021

26. aprill 2021

Eriti oodatud on kodused lapsed (nende eest tasub Tartu Linn), kuid oodatud on ka lasteaialapsed (tasub lapsevanem).

Eelkooli eesmärkideks on:

1) aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning koolis edukaks toimetulekuks

2) anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes

3) tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed

Tunniplaanis on 3 tegevustundi (35 minutit), kus loetakse, kirjutatakse, arvutatakse, arendatakse käelist tegevust ja mängitakse arendavaid mänge. Tundide vahel on liikumispausid.

Esimene kokkusaamine on esmaspäeval, 14. septembril kell 16.15 eelkooli klassis, 1.korrusel A korpus. Nimekirjad on klassi ukse kõrvale üles riputatud.

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud, pinali (harilik pliiats, 6 värvipliiatsit).

Eelkooli õppemaksu tasumine poolaasta kaupa (arve saadetakse raamatupidamisest lapsevanema e-posti aadressil):

I poolaastal (14 õppepäeva) 50,40 €

II poolaastal (14 õppepäeva) 50,40 €

Lisaks veel kogu õppeperioodi eest õppematerjali tasu (20 € terve õppeaasta kohta, lisatakse I poolaasta arvele)

Arved saadetakse 2020. a oktoober ja 2021. a aprill.

Lisainfo telefonil 7461 739 või e-post kool@hansa.tartu.ee

Olete oodatud!

kk nr 163 / 30.09.2016. a

Kinnitatud

Direktor Liina Karolin-Salu

AMETIJUHEND

 

 1. ÜLDANDMED

1.1. Ametinimetus                  Klassijuhataja

 

 1. STRUKTUUR

2.1. Vahetu juht                     Õppejuht

2.2. Asendamine                    Õpetaja äraolekul asendab teda direktsiooni poolt määratud teine õpetaja, kellega võimaluse korral õpetaja on tööülesannete osas on kokku leppinud.

 

 1. ÜLDSÄTTED

3.1. Klassijuhatajate tööd koordineerib kooli õppejuht.
3.2. Klassijuhataja eesmärk on luua ja hoida edukaid töiseid suhteid kooli ja kodu vahel.
3.3. Klassijuhataja missioon on kujundada kooli head mainet lapsevanemate ja õpilaste silmis.

 1. PÕHIÜLESANDED

Klassijuhataja täidab viit põhiülesannet: kooli esindamine, informatsiooni vahendamine, asjaajamine, juhendamine ja nõustamine.

4.1. Kooli esindamine

Klassijuhataja kujundab läbi suhtlemise kooli mainet.

4.1.1. Loob vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, aineõpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õppe ja kasvatusega seotud osaliste vahel.

4.1.2. Kohtleb kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning isikupära.

4.1.3. Klaasijuhataja esindab kooli juhatatava klassi õpilaste ja nende vanematega suhtlemisel.

4.1.4. Klassijuhataja teavitab õpilasi ja lapsevanemaid kooli asjaajamistavadest, käitumis-normidest ning traditsioonidest.

4.1.5. Klassijuhataja on koolile lojaalne ja suhtlemisel neutraalne. Klassijuhataja ei kahjusta õpilase, lapsevanema ja aineõpetaja vahelises konfliktis ühegi osapoole mainet. Vajadusel kaasab olukorra lahendamisse kooli tugimeeskonna/õppejuhi.
4.1.6. Klassijuhataja kohtub lapsevanemaga eelnevalt kokkulepitud ajal.

 

4.2. Informatsiooni vahendamine

4.2.1. Klassijuhataja annab tagasisidet lapsevanematele nende lapse õppimistulemuste, käitumise ja õppetöös osalemise kohta. Infot õpiprobleemidest edastab klassijuhataja lapsevanemale esimesel võimalusel.
4.2.2. Klassijuhataja korraldab vajadusel aineõpetaja ja lapsevanema vahelisi kohtumisi, kui seda soovib lapsevanem ja/või aineõpetaja.
4.2.3. Klassijuhataja teavitab taasesitamist võimaldavas vormis (kirjalikult) õpilasi ja lapsevanemaid neile suunatud õppenõukogu ja kooli juhtkonna otsustest.
4.2.4. Klassijuhataja edastab õpilaselt ja/või lapsevanemalt koolielu puudutavates küsimustes saadud  informatsiooni vajadusel kooli juhtkonnale .
4.2.5. Klassijuhataja tagab konfidentsiaalsuse õpilase ja lapsevanema kohta käiva informatsiooni  haldamisel

4.2.6. Kolmandatele isikutele konfidentsiaalse informatsiooni andmine on lubatud vaid osapoolte  nõusolekul.

4.2.7. Klassijuhataja annab oma tegevuse ja talle määratud klassi kohta aru kooli juhtkonnale ja/või õppenõukogule.
4.2.8. Klassijuhataja koostab oma klassi õpilaste kohta koolile esitatud infopäringute algmaterjalid, mille päringu saanud spetsialist või juhtkonna liige edastab teistele instantsidele (sotsiaaltöötajad, nõustamiskomisjonid, politsei, ajakirjanikud jms).


4.3. Asjaajamine

4.3.1. Klassijuhataja täidab kooli direktori ja õppenõukogu otsuseid.
4.3.2. Klassijuhataja tagab kogu enda poolt kirjalikult väljastatava informatsiooni korrektse vormistuse.
4.3.3. Klassijuhataja hindab oma klassi õpilaste käitumist igas trimestris ning oskab neid hinnanguid õpilastele ja lapsevanematele põhjendada.

4.4. Juhendamine ja nõustamine

4.4.1. Klassijuhataja juhendab õpilast selleks, et ta tuleks koolieluga edukalt toime, mis võimaldab võimete kohaste õpitulemuste saavutamise.

4.4.2. Koolielu välistes valdkondades saab klassijuhataja vaid nõustada, st kuulab õpilase ja/või lapsevanema ära ja vajadusel soovitada pöörduda vastava ettevalmistuse saanud spetsialisti juurde (psühholoog, sotsiaaltöötaja, aineõpetaja, logopeed, arst, politseinik jne).

4.4.3. Klassijuhataja viib läbi individuaalseid vestlusi oma klassi õpilaste ja lapsevanematega.

4.4.4. Klassijuhataja viib läbi igal õppeaastal vähemalt ühe lastevanemate koosoleku. Koosolekul räägitust informeeritakse lapsevanemaid (e-kooli, e-maili või mõne muu kanali kaudu).

 1. ÕIGUSED
  5.1. Klassijuhatajal on õigus saada aineõpetajalt jooksvalt informatsiooni oma klassi õpilaste õppimise kohta.

5.2. Aineõpetaja ja klassijuhataja vahelise info vahetuse algatajaks võivad olla mõlemad osapooled.

 1. VASTUTUS

6.1. Klassijuhataja vastutab kõigi eelpool nimetatud põhifunktsioonide täitmise eest.

 1. AMETIJUHENDI MUUTMINE

Ametijuhend vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse igal õppeaastal.

Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma: /allkiri, ees- ja perekonnanimi, kuupäev/

 

 

kk nr 163 / 30.09.2016. a

Kinnitatud

Direktor Liina Karolin-Salu

 

AMETIJUHEND

 

 1. ÜLDANDMED

1.1. Ametinimetus                  Õpetaja

 

 1. STRUKTUUR

2.1. Vahetu juht                     Õppejuht

2.2. Asendamine                    Õpetaja äraolekul asendab teda direktsiooni poolt määratud teine õpetaja, kellega võimaluse korral õpetaja on tööülesannete osas on kokku leppinud.

 

 1. ÜLDSÄTTED

3.1. Määratakse ametisse ja vabastatakse ametist direktori poolt.

3.2. Õpetaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest, Haridusministeeriumi normatiivdokumentidest, kooli direktori käskkirjadest, kooli töösisekorraeeskirjadest ja kodukorrast, riiklikust ja kooli õppekavast, käesolevast ametijuhendist.

3.2. Tööaeg 35 tundi nädalas.

 

 1. PÕHIÜLESANDED

4.1. Õpilaste õpetamine ja kasvatamine, tuginedes õpetaja ja õpilase vastastikusele lugupidamisele.

4.2. Võimaldada õpilasel omandada riikliku ja kooli õppekava nõuetele vastav haridus ning suunata õpilane selle omandamisele.

4.3. Oma töös lähtub õpetaja järgmistest eesmärkidest:

 • hariduse väärtustamine,
 • õpilaste isiksuslike omaduste arendamine,
 • õpilastes Eesti Vabariiki austava suhtumise kujundamine,
 • õpilastes kaasinimest austava suhtumise arendamine.

 

 1. KOHUSTUSED

5.1. Õpetaja töö planeerimise aluseks on kooli õppekava. Lähtuvalt selle üldosast koostab õpetaja töö- ja ainekava.

5.2. Täidab vastastikkusel kokkuleppel kooli juhtkonnaga täiendavaid ülesandeid:

 • klassijuhatamine;
 • õpilasürituste organiseerimisel abistamine ja neil osalemine;
 • õpilaste saatmine ekskursioonidel, matkadel, aineolümpiaadidel ja teistel kooli esindavatel ja koolis toimuvatel üritustel;
 • korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
 • osaleb korrapidamises vastavalt graafikule;
 • muud individuaalselt kokkulepitud ülesanded.

5.3. Valmistub hoolikalt igaks õppetegevuseks ja igaks ainetunniks.

5.4. Teatab õpilastele õppetrimestri alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku,  nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted. Hindamisel arvestab õpetaja õpilase ealisi iseärasusi ja õpilase arengut. Hindamine peab olema jaotatud võrdselt kogu trimestri jooksul.

5.5. Õpetajal on keelatud omavoliline tunni ärajätmine või lühendamine.

5.6. Täidab korrektselt ja õigeaegselt e-kooli (tunni toimumise päeval) ja ülejäänud koolidokumentatsiooni (töökava, ainekava jm).

5.7. Õpetaja analüüsib õpilase õppes osalemist, arengut ja õpitulemusi, annab oma analüüsi tulemuste kohta erinevatele osapooltele (õpilane, lapsevanem, juhtkond, kolleegid) adekvaatset ja mitmekülgset tagasisidet.

5.8. Õpetaja tagab tunnis sellise töökeskkonna, mis võimaldab igal õpilasel kaasa töötada vastavalt oma võimetele.

5.9. Õpetajal on oma kindlaks määratud järelvastamise ajad ning need tehakse teatavaks õpilastele ja lastevanematele.

5.10. Õpetaja võtab osa koolisisestest õppepäevadest ja koolitustest.

5.11. Õpetaja täidab tule- ja elektriohutuse eeskirju ja -juhendeid. Tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise.

5.12. Kasutab aine õpetamisel erinevaid õppemeetodeid.

5.13. Õpetaja osaleb kooli juhtimissüsteemis, eelkõige läbi õppenõukogu ja oma ainesektsiooni töös osalemisega.

 

 1. ÕIGUSED

6.1. Teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks.

6.2. Osaleda kooli juhtimises õppenõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu.

6.3. Pöörduda kooli hoolekogu poole ettepanekutega ja probleemidega, millele koolisiseses töös pole õnnestunud lahendust leida.

6.4. Saada juhtkonnalt kaitset koolivälise ebaõiglase süüdistuse (näiteks lapsevanemalt jne.) korral.

6.5. Valida õppevormid ja meetodid õppekavaeesmärkide täitmiseks.

6.6. Nõuda kooli juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite ja tehnika olemasolu ning töötingimuste tagamist.

6.7. Saada vajadusel täienduskoolitust.

6.8. Kõrvalised isikud võivad õppetunnis viibida ainult direktori või õppejuhiga  kooskõlastatult ja õpetaja isiklikul loal.

 

 1. VASTUTUS

7.1. Käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest.

7.2. Riikliku ja kooli õppekava nõuete täitmise eest.

7.3. Õpilaste igakülgse arendamise eest.

7.4. Õppedokumentatsiooni täitmise eest.

7.5. Õpilastele pandud hinnete objektiivsuse ja õigluse eest.

7.6. Õpilaste tervisekaitse ja ohutuse eest ainetundides ja üritustel.

 

 1. AMETIJUHENDI MUUTMINE

8.1. Ametijuhend vaadatakse üle ja uuendatakse vastavalt töökorralduse muudatustele.

 

 

Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.

 

_______________________________________________

(allkiri) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev)

 

Tundide ajad

1.     8.00 -   9.05  
2.     9.15 - 10.20  
3.   10.30 - 11.35 Söömas käivad õpilased lennupõhiselt selleks ettenähtud aegadel
4.   11.45 - 12.50  
5.   13.00 - 14.05  
6.   14.15 - 15.20  
7.   15.30 - 16.35  
8.   16.45 - 17.50  
9.   18.00 - 19.05  
10. 19.15 - 20.20