gears_green2.png

Põhikooli lõpueksam

Põhikooli lõpueksamitele lubatakse õpilane, kelle 9. klassi aastahinded on vähemalt rahuldavad. Kooli õppenõukogu otsusega võib põhikooli lõpueksamitele lubada ka 9. klassi õpilane, kellel on kuni 2 mitterahuldavat aastahinnet, k. a eksamiained.

Aastahinded pannakse välja enne lõpueksamite toimumist.

Põhikooli lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kelle õppeainete aastahinded on vähemalt rahuldavad ja kes on positiivselt sooritanud lõpueksamid.

9. klassi õpilasele, kellel on põhikooli lõpetamisel kuni kahes õppeaines puudulik aasata- või eksamihinne, otsustab kooli õppenõukogu pärast täiendava õppetöö või korduseksami sooritamist lõputunnistuse väljaandmise.

Põhikooli kiitusega lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega sellele 9. klassi lõpetajale, kellel on kõikides lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne „5“ ning käitumine „eeskujulik“.

Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ autasustatakse põhikooli lõpetajaid, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on „5“, nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt rahuldav.

 

Riigieksamid põhikooli 9. klassidele

 

http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid

 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

 

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad:

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;

 

Põhikooli valikeksamid:


valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.

 
8. klassi õpilane sooritab loovtöö.